KeyMans offertvillkor

 

1.     Åtagande:

I och med att ni skickar KeyMan en offert, ansökan och/eller CV innebär det att ni, om ni får uppdrag genom KeyMan, godkänner KeyMans Allmänna villkor.

Offererar ni på ett av KeyMans uppdrag godkänner ni samtidigt att offerten är bindande och att ni endast offererar aktuell konsult för det aktuella uppdraget, via KeyMan, och inte samtidigt via annan part.

Dessa villkor gäller från den första kontakten/offerten till KeyMan AB fram till dess att KeyMan AB och leverantören skriver nya villkor.

Konsulten och konsultbolagets uppgifter kommer givetvis att behandlas konfidentiellt och kommer aldrig att säljas eller överlåtas till tredje part utan konsulten och konsultbolagets medgivande.

 2.     PUL:

Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) får ingen behandling av personuppgifter ske utan personens medgivande. Vid insändandet av din CV accepteras KeyMans villkor och därmed godkänner personen sitt samtycke till att KeyMan lagrar och behandlar de uppgifter som användaren lämnar. Personen svarar för att de uppgifter som lämnas i samband med insändandet av CV´n är riktiga.

 3.     Mervärdesskatt:

Tillkommer på samtliga priser. Mervärdesskatten avser den vid var tid gällande skattesatsen för tjänster enligt svensk lag.

 4.     Utförande:

Uppdraget skall utföras med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. Konsulten representerar KeyMan och skall uppträda professionellt och tillgodose bolagets affärsintressen hos slutkund/uppdragsgivare/samarbetspartner.

 5.     Sekretess:

Konsulten/leverantören får inte till tredje man utan KeyMans och slutkundens godkännande lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka är skyddade enligt lagen om företagshemligheter eller uppgifter som rör beställarens kunder i annan utsträckning än vad som erfordras för uppdragets/offertens genomförande.

Leverantören förbinder sig att inte utnyttja dokumentation, handlingar eller information som Leverantören mottagit från KeyMan eller för KeyMans räkning och ej heller göra detta tillgängligt för tredje man.

 6.     Kundbearbetning:

All kontakt med kund sker via KeyMan.

Leverantören förbinder sig att inte ta egen direkt kontakt med KeyMans samarbetspartners/slutkunder och KeyMans direktkunder.

 7.     Marknadsföring:

All marknadsföring/publicering av uppdraget skall godkännas av KeyMan.

 8.     Ersättning:

Leverantörens ersättning inkluderar kostnader för pensionsavgifter, arbetsgivaravgifter, semesterersättning och andra eventuella skatter och avgifter. Härutöver föreligger ingen ytterligare ersättningsskyldighet för KeyMan AB.

 9.     F-skattebevis:

Leverantören garanterar att denna är ”godkänd för F-skatt” och att detta tydligt definieras på dennes fakturor.

 10.   Försäkringsskydd:

Leverantören garanterar innehav av utifrån konsultens kompetens och arbetsuppgifter gällande konsult-/rådgivnings- och/eller ansvarsförsäkring.