Skip to main content

Utredare/förändringsledare för förstudie gällande utveckling av Nynäshamns gymnasium

By 10 januari, 2023februari 6th, 2023Administration, ekonomi, juridik
Roll Utredare/Kvalificerad handläggare
 Kompetensområde Administration, ekonomi, juridik
 Startdatum 2023-03-20
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-01-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referensnummer #8772
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utredare/förändringsledare för förstudie gällande utveckling av Nynäshamns gymnasium.

UPPDRAG FÖRSTUDIE NYNÄSHAMNS GYMNASIUM

BAKGRUND
Konkurrensen mellan gymnasieskolor i Stockholmsregionen är tydlig. Utbudet med olika inriktningar är stort och man konkurrerar också med olika värdeerbjudanden. En generell rörelse är att ungdomar vill lämna sin närförort/ort och söka skolor närmare centrala Stockholm. 

Nynäshamns gymnasium hade under 2021 cirka 420 elever och erbjuder de nationella programmen samt tre yrkesprogram. Cirka två tredjedelar av ungdomarna i gymnasieålder i Nynäshamns kommun har valt att söka sig till gymnasieskolor utanför kommunen och närmare Stockholm. Före det fria skolvalet hade Nynäshamns gymnasium år 2010 cirka 700 elever. Det finns en uppfattning hos många av kommunens ungdomar och vårdnadshavare att andra gymnasieskolor i Stockholmsområdet är bättre än Nynäshamns gymnasium.

För att vända trenden har Nynäshamns gymnasium tagit fram en målbild som bland annat säger att: 

·        Unga i kommunen ska se Nynäshamns gymnasium som sitt förstahandsval om deras utbildning erbjuds där.  
·        Gymnasiet behöver ha ”annorlundafaktorer” som gör att det skiljer sig från andra gymnasieskolor i regionen. Programutbudet bör hänga samman och ge skolan en tydlig karaktär.
·        Gymnasiet behöver arbeta systematiskt för ett starkt varumärke och därmed väcka positiva associationer. Viktigast i det arbetet är att elever och medarbetare känner stolthet över skolan och rekommenderar andra att söka sig dit.

Hela målbilden bifogas. 

UPPDRAGET
Uppdraget består i att: 

1.    Arbeta fram en förstudie som ska ligga till grund för beslut om Nynäshamns gymnasiums framtida erbjudande/profil, programutbud och varumärkesarbete.
2.    Stötta och underlätta förändringsarbetet. 

1. Förstudie 
Förstudien ska svara på följande frågor: 

– Vilka är vi?
I arbetet med att utveckla verksamhet och program är kunskapen och insikten om den egna verksamheten, vem man är, vart man vill en avgörande grund (syfte, vision, mission, värderingar, ledarskap, verksamhetsberättelse, personlighet, erbjudande, värden etc.).

– Hur ser omvärlden ut?  
Hur ser marknaden ut, vilka är framtidsyrkena, hur ser konkurrensen ut, vilka möjligheter finns för olika inriktningar/program.
 
– Förslag på framtida programutbud
Vilka program kan vara lämpliga utifrån vår tänkta inriktning och omvärldsförutsättningar? Vad innebär förslagen ekonomiskt och resursmässigt?
 
– Vilka förutsättningar har vi att göra förändringarna?
Vad krävs för att Nynäshamns gymnasium ska kunna genomföra föreslagna förändringar i form av resurser och andra insatser? 
2. Stötta och underlätta förändringsarbetet 
För att medarbetarna ska känna stolthet och delaktighet och i förlängningen själva vara drivande i förändringen behöver de få en tydlig roll i arbetet med att ta fram en framtida inriktning. Uppdraget består därför också i att stötta och underlätta förändringsarbetet och leda i exempelvis workshops och andra kreativa processer. 

MÅLBILD NYNÄSHAMNS GYMNASIUM 

Uppdrag
Nynäshamns gymnasium ska erbjuda ungdomar i Nynäshamns kommun och övriga Stockholms län utbildningar på områden där vår kommun, utifrån exempelvis geografiskt läge, näringslivsstruktur, historia och kulturliv, har särskilt goda förutsättningar att uppnå hög kvalitet. Verksamheten sker inom ramen för gymnasieregionen i Stockholms län.
Verksamhetsidé
Gymnasiet ska genomgående erbjuda utbildningar av mycket hög kvalitet. Skolan ska eftersträva goda studieresultat och en snabb väg till jobb eller högre studier efter utbildningen och därmed möjlighet till ett självständigt liv. Elever ska ges stöd och stimulans så de utvecklas så långt som möjligt. För att stötta de elever som har svårast utmaningar behövs ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsavdelning. En hög kvalitet förutsätter också god arbetsmiljö och trivsel. Kvaliteten är överordnad kvantiteten, både vad gäller antal utbildningar och studieplatser.

En viktig förutsättning för att uppnå hög kvalitet är en stark ekonomi. Då intäkten per elev är reglerad i ett regionalt avtal behöver undervisningsgrupper och lokaler vara dimensionerade efter dessa ekonomiska förutsättningar. Varje utbildning ska över tid vara hållbar ur en kvalitetsmässig och ekonomisk synvinkel.
Positionering
För att kunna rekrytera tillräckligt många elever till de utbildningar som erbjuds behöver skolan väcka intresse bland ungdomar och möta deras framtidsmål och värderingar. Unga i kommunen ska se Nynäshamns gymnasium som sitt förstahandsval om deras utbildning erbjuds där. Därför behöver såväl programutbud som marknadsföring vara väl genomtänkta. Gymnasiet behöver också ha ”annorlundafaktorer” som gör att det skiljer sig från andra gymnasieskolor i regionen.

Programutbudet bör hänga samman och ge skolan en tydlig karaktär. Utbudet ska också intressera tillräckligt många för att fylla de utbildningsplatser som erbjuds, men behöver inte tillfredsställa alla. Troligen krävs en balans mellan breda nationella program, som kan intressera många i närområdet, och mer nischade utbildningar och programfördjupningar, som kan attrahera ungdomar med ett särskilt intresse, från hela länet, eller landet. Utbudet kan med fördel kompletteras och breddas när elevunderlaget tillåter och man kan säkerställa att ekonomi och kvalitet inte äventyras. Utveckling av utbildningar bör ske i samverkan med näringsliv, föreningsliv och högskola.

Gymnasiet behöver arbeta systematiskt för ett starkt varumärke och därmed väcka positiva associationer. Viktigast i det arbetet är att elever och medarbetare känner stolthet över skolan och rekommenderar andra att söka sig dit. För att lyckas behövs också ett långsiktigt strategiskt kommunikationsarbete, exempelvis gentemot grundskolor i närområdet.

Gymnasiet behöver också ett antal tydliga annorlundafaktorer som gör att den skiljer sig från andra gymnasieskolor i regionen. Det kan exempelvis handla om en annorlunda organisation, spännande lokalisering, undervisningsmetoder, intern kultur, arbetsplatsförlagd undervisning eller fokus på idrott och hälsa.
Skallkrav

Erfarenhet av liknande uppdrag i kommunal verksamhet
Erfarenhet av att coacha chefer och personal i förändringsledning
Erfarenhet av marknadsförutsättningar och omvärlds- och konkurrensanalys
Erfarenhet av skolfrågor och marknadskännedom om gymnasieskolor
Mångårig erfarenhet av förändringsarbete, projektledning och verksamhetsutveckling
Kunskap om varumärkesbyggande
Tydlig beskrivning av arbetsprocess och genomförandeplan för att kunna leverera på uppdraget
Lyhörd för organisationens behov och förutsättningar
Genomförandeplan ska bifogas

Börkrav

Erfarenhet av att hantera viljor/intressen hos personalen
Erfarenhet av att avrapportera till ledning/nämnd

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Förmågan att engagera och presentera
Förmåga att leda, entusiasmera och inspirera
Självgående
Kommunikativ
God samarbetsförmåga
God analytisk förmåga

Övrig information

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag