Förvaltning, support och utvecklingsuppdrag till Region Sörmlands webbplatser

August 14, 2023
Roll Utvecklare EPiServer
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-12-31
Omfattning %
Ort Eskilstuna, Nyköping
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-08-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
Referensnummer #9804
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu konsulter för Förvaltning, support och utvecklingsuppdrag till Region Sörmlands webbplatser.
Konsulterna ska uppnå kompetensnivå 3 och i vissa fall kompetensnivå 4 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Avropet omfattar Region Sörmlands webbplatser, som i dagsläget finns i huvudsak i produkten Episerver, inklusive moduler och integrationer. Ett licensavtal finns tecknat med Optimizely/Episerver, ett s.k. Unlimited-avtal som ligger utanför detta avrop.
 
Innehåll i avropet
Behovet är att få leverantörsstöd för produkter, integrationer och moduler på regionens webbplatser. I detta ingår support, underhåll, förvaltning, utveckling, anpassning och uppdatering av applikationsskiktet (webbserver IIS och ramverk .net). För närvarande finns 11 st webbplatser i produktion med Episerver som CMS-verktyg. Webbplatserna är idag baserade på Episerver version 9-10. Sormlandstrafiken.se har Episerversion 12. Moddasormland.se är baserat på Strapi, headless CMS. Strapi ingår i åtgandet inom avropet.
Idag finns Episerverwebbplatserna på Region Sörmland IT:s serverhotell, s.k. On Premise samt utvecklingsmiljöer hos leverantören. På sikt kan övergång till molnlösning bli aktuell i samband med uppgradering till nyare versioner.

Webbplatser i drift

 1. Intranät (Insidan) – antal webbsidor 4400
 2. https://samverkan.regionsormland.se – antal webbsidor 930.
 3. https://regionsormland.se  – antal webbsidor 860
 4. https://sormlandsmuseum.se – antal webbsidor 700.
 5. https://scenkonstsormland.se – antal webbsidor 600.
 6. https://folktandvardensormland.se – antal webbsidor 200.
 7. https://utvecklasormland. – antal webbsidor 160.
 8. https://redoforjobb.se – antal webbsidor 80.
 9. https://oknaskolan.se – – antal webbsidor 65.
 10. https://nynasslott.se – antal webbsidor 50.
 11. https://sormlandstrafiken.se. Har produkt, förvaltnings- och utvecklingsavtal med annan leverantör och ingår inte i detta avrop. Webbplatsen är placerad på regionens Episervermiljö vilket innebär att vissa driftsrelaterade frågor omfattas av denna upphandling. 
 12. https://moddasormland.se (Strapi)– antal sidor 125.
 
Driftrelaterade åtaganden
Omfattar alla driftrelaterade processer för webbplatserna såsom bland annat att säkerhetsställa webbplatsernas tillgänglighet och funktionalitet. Region Sörmland IT ansvarar för driften av den tekniska grundplattformen och initierar vid behov stöd från leverantören i nedanstående punkter.
 • Övervakning och bevakning av webbpubliceringsverktyget och dess integrationer och moduler.
 • Hantering av applikationsändringar (exempelvis nya versioner och patch-uppdateringar).
 • Förändringar som beror på incidenter eller andra uppkomna problem.
 • Kontinuerligt underhållsarbete för att förbättra tjänsten.
 • Felavhjälpning
 • Säkerhetsuppgraderingar görs snarast efter överenskommelse mellan leverantör och Region Sörmland IT.
 • Rutiner för planerat systemunderhåll (servicefönster) ska ske regelbundet i samverkan mellan Region Sörmland IT och leverantör.
 • Leverantören ska hålla Region Sörmland IT informerad om noterade avvikelser och rättelser som pågår samt meddela i god tid när nya uppdateringar/leveranser planeras samt finns för leverans.
 • Vad det gäller sormlandstrafiken.se webbplatsen finns avtalat med annan leverantör om utvecklingen av webbplatsen. I detta avrop handlar det om att samverka bl.a. om Devops och produktionssättningsrutiner med annan leverantör samt Region Sörmland IT.
 
Den tekniska grundplattformen, där webbplatserna, modulerna och integrationerna är installerade, ansvarar Region Sörmland IT för och är undantagen.
 
 Support
 • Support ska tillhandahållas på svenska.
 • Leverantören ska tillhandahålla support av systemet på distans.
 • Möjlighet ska finnas att via telefon under kontorstid kontakta leverantören i akuta ärenden.
 • Utnyttjande av leverantörens support begränsas inom Region Sörmland till superanvändare (1 per webbplats), systemadministratörer (idag 3 personer), Region Sörmland IT:s systemtekniker (idag 3 personer).
 • Regionen ska inom 30 dagar efter utgången av varje kalendermånad erhålla månadsrapport som redovisar hur avtalade servicenivåer uppfyllts.
 
Leverantören ska ge tillgång till ett ärendehanteringssystem där regionen anmäler uppkomna problem och fel.
 • Regionen ska aviseras via mail eller motsvarande (handskakning) när ärendet registreras och när ärendestatusen förändras.
 • I systemet ska pris och tidsuppskattning samt leveranstid redovisas för varje separat ärende.
 • Systemet ska möjliggöra för regionens behöriga personal att följa statusen avseende samtliga till kundtjänst anmälda ärenden.
 Prioritets- och servicenivåer
Region Sörmland ska vid ärendeanmälan ange ärendets prioritet vilket avgör den avtalade servicenivå som leverantören förväntas hålla enligt tre prioritetsnivåer.Regionen ska vid ärendeanmälan prioritera felet/bristen enligt följande:
1 – Kritisk
Incident på kritiska funktioner där verksamhet lider stor skada. Exempel: Styrande dokument/Medicinska rutiner på Insidan, Alla webbplatsernas startsidor i detta inkluderat kris och katastrofinformation.
2 – Hög
Incidenter på funktioner i system av strategisk betydelse. Exempel: Sök-funktionalitet på webbplatser, navigeringsproblem, felmeddelande på sidor t.ex. 40, 500.
3 – Medel
Incidenter med lägre prioritet, men som behöver lösas. Exempel: Beställningar om nya funktioner och, integreringar. Frågor om systemlösningar.

Servicenivåer
Leverantören ansvarar för att nedanstående servicenivåer uppfylls utifrån den styrande prioritetsnivån som angetts per anmält ärende. Tidsangivelserna anger tid tills ärendet påbörjas och gäller helgfria vardagar mellan klockan 08.00-17.00.

 •  Prio 1 inom 2 timmar
 •  Prio 2 inom 1 dag
 •  Prio 3 inom 5 dagar
 
 Omfattning av support och underhåll. För att ge en uppfattning om regionens behov har år 2022 haft ca 400 timmar supporttjänster för Episerver, moduler och integreringar från leverantör. Behovet av löpande support beräknas bli på samma nivå framöver. I dessa timmar är support, underhåll och felavhjälpning inräknat.

SLA-webbtjänster Region Sörmland
Leverantören ska uppfylla samtliga villkor i bilaga SLA-webbtjänster Region Sörmland. Se bifogad fil.

Kostnader/priser

 • Leverantören ska ange timpris/timpriser i det som kommer att tillämpas för utveckling, löpande support och underhåll. 
 • Leverantören ska ange timpris för Prio 1 – Kritisk om annat än ovan.
 • Leverantören ska ange fast månadspris som kommer att tillämpas för förvaltning av utvecklingsmiljö hos Leverantören av Region Sörmlands webbplatser.
 
 Allmänna villkor punkt 16 Försäkringar och ansvar, ändras till följande skrivning:
Leverantören ansvarar för den direkta skada som leverantören, dess personal eller underleverantör genom sitt agerande eller sin underlåtenhet att agera, orsakar köparen vid genomförandet av uppdraget. Leverantören är i förhållande till köparen ansvarig för den skada som köparen kan drabbas av med anledning av utförandet av uppdraget och leverantören åtar sig att hålla köparen skadelös. Ansvaret är begränsat till direkta skador och är begränsat till 100% av den ersättning per år som köparen utger till leverantören samt att leverantören även ansvarar för indirekta skador och utan beloppsbegränsning vid grov vårdslöshet och uppsåt. 

Skallkrav

Episerver
Sitevision
Kunskap om sökmotorer. Det handlar om bl.a. integrationer mellan sökmotor Elastic search, Episerver och Public 360
Integrationer mellan sökmotor, CMS och dokumenthanteringssystem.
Kunskap om besöksstatistik och analys
Kunskap om medialagring för webb
Integration mellan CMS och Mediaflow
Integrationer mellan CMS:er och dokumenthanteringssystem
Behörigheter – LDAP-produkterna – Integrationer mellan CMS:er mot Active Directory och ekS, regionens lokala HSA-katalog som innehåller information om organisation och medarbetare

Börkrav

Strapi. Beskriv kunskap
Andra CMS-verktyg på marknaden. Beskriv vilka CMS ni har kompetens inom
Kunskap om Office 365
Kunskap om hur produkter och tjänster påverkas och bör hanteras med anledning av Schrems 2
Kunskap om processbeskrivningar på webb. 2C8 används
Kalenderhändelser. Kunskap om Microsoft Exchange för integration av kalenderhändelser på intranätet
Kunskap om Public 360 – Integrationer mot CMS:er
EmailEncoder – Kunskap om modulen för kryptering av e-post på externa webbplatser
Talande webb – Browsealoud. Uppläsande verktyg som används på de flesta webbplatserna i regionen

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Övrig information

SLA-webbtjänster Region Sörmland
Leverantören ska uppfylla samtliga villkor i bilaga SLA-webbtjänster Region Sörmland. Se bifogad fil.

Beställaren har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga uppdraget 1 + 1 år, dock längst t.o.m. 2027-12-31. Om Beställaren önskar förlänga uppdraget ska Leverantören meddelas detta skriftligen senast 3 månader före avtalsperiodens utgång.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller