Konsult med expertis inom portföljstyrning, nyttorealisering och finansiering av nationella digitaliseringsinitiativ till SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

November 17, 2023
Roll Digitaliseringsstrateg
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-11-24
Slutdatum 2024-02-28
Omfattning 50%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #10490
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult med expertis inom portföljstyrning, nyttorealisering och finansiering av nationella digitaliseringsinitiativ till SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Bakgrund:
Välfärden står inför stora utmaningar och digitalisering är ett av svaren på utmaningarna. Många goda digitaliseringsinitiativ pågår i kommunerna men det är både svårt och kostsamt för respektive kommun att driva digitalisering på egen hand. Genom att gå samman kan vi öka taken! 

I syfte att genom gemensamt arbete stärka förutsättningarna för kommunernas digitalisering fattar därför SKR:s styrelse i december beslut om ett kommungemensamt Handslag för välfärdsutveckling. Genom Handslaget går Sveriges kommuner samman och pekar ut en inriktning och ambition. Handslaget följs av en Handlingsplan med ett antal konkreta digitaliseringsinitiativ att göra gemensam verkstad av samt processer för fortsatt arbete. 

Uppdrag
De konkreta initiativen ska nu förädlas och paketeras som konkreta erbjudanden för kommunerna att ansluta sig till. Initiativen kommer att provas i ovan nämnda prioriteringsprocess i syfte att tydliggöra förväntade nyttor, vem som ska göra vad, vilka kostnader som finns förknippade med arbetet, hur finansiering kan ske och hur genomförandet ska gå till. 

Som stöd för det arbetet ämnar SKR avropa konsultstöd med start omgående fram till 28 februari omfattande 50 procent av heltid, med möjlighet till förlängning.

Mer specifikt sökes kompetens för att:

  • Genomföra nyttoanalyser av initiativen avseende såväl ekonomiska som kvalitativa och andra nyttor.
  • Specificera behoven, beräkna kostnader, estimera genomförbarhet för genomförande 
  • Söka finansieringslösningar utöver vad kommunerna själva ska stå för.
  • Presentera businesscase med stöd av ovanstående.
  • Bistå i att paketera businesscasen som erbjudanden till kommunerna. 
  • Stödja i planering av genomförande av prioriterade initiativ.
Utöver detta önskas rådgivning och stöd i samband med att SKR bygger upp ett programkontor och en kommungemensam utvecklingsportfölj.

Det är av stor vikt att konsulten har god förståelse för kommunsektorns samlade såväl som den enskilde kommunens utmaningar som grund för att driva kommungemensamma frågor i ett nationellt perspektiv.
 

Skallkrav

Krav på djup kompetens och erfarenhet av processer för prioritering av samverkansinitiativ på nationell nivå
Krav på djup kompetens och erfarenhet av framtagning av business case innefattande såväl behov, genomförbarhet, nyttor och kostnader.
Krav på djup kompetens och erfarenhet av nyttorealisering som metod innefattande både struktur och kultur.
Krav på djup kompetens och erfarenhet av nyttorealisering i praktiken, framförallt i samverkanssatsningar.
Krav på djup kännedom och erfarenhet av SKR-koncernens uppdrag, roller och samverkan
Krav på djup kännedom och erfarenhet av kommuners digitaliseringsutmaningar.
Krav på djup kännedom och erfarenhet av frågor om finansiering av samverkansinitiativ på nationell nivå.
Krav på djup kompetens och erfarenhet av att etablera och leda programkontor som hanterar samverkansinitiativ på nationell nivå
Krav på djup kompetens och erfarenhet av att etablera och leda portföljstyrningsfunktion med tillhörande processer.

Börkrav

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

God pedagogisk förmåga
Uttrycka sig väl i tal och skrift
Kommunikativ
Analytisk
Lösningsorienterad

Övrig information

Option på förlängning som längst t.o.m.. 31 maj 2024

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller