Roll Projektledare
Kompetensområde Miljö/Hållbarhet/CSR
Startdatum 2024-01-08
Slutdatum 2024-10-30
Omfattning 100%
Ort Upplands-Bro kommun
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-12-01 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 0722195219)
Referensnummer #10493
Övergripande uppdragsbeskrivning

Beskrivning av uppdraget:
Projektledaren ska utforma projektplan som stäms av med styrgrupp. Projektledaren ska därefter leda och driva projektet självständigt, samordna och vara sammankallande för referensgrupp och styrgrupp, rapportera del- och slutleveranser inför styrgrupp och politiker samt sammanställa resultat i en slutrapport. 
 
Projektledaren ansvarar för att samla in, sammanställa och analysera resultat från olika källor, tex från klimatekonomiska analyser, interna dokument samt ny intervjudata. Projektledaren tar fram den data som kan behövas för att komplettera de klimatekonomiska analyserna som utförs av annan konsult, för att kunna ge ett bredare kunskapsunderlag till kommunen.

Arbetet omfattar det antal timmar som ingår i projektbudgeten, vilket motsvarar högst motsvarande en heltidstjänst under de månader som projektet utförs. Sista dag för projektet är 31 oktober. Start så fort som möjligt. I fråga om tidsintervall ska arbetet anpassas efter kommunens interna processer såsom poliska sammanträdestider.
 
Arbetet kan utföras på distans men med viss obligatorisk närvaro på plats i Upplands-Bro, mestadels i Kungsängen. Närvaro kan krävas vid intervjuer, möten och avrapporteringar eller föredrag. Projektledaren kommer eventuellt även behöva delta på Viable Cities träffar i Stockholm för kunskapsutbyte med andra kommuner. Vi erbjuder arbetsplats vid önskemål.
 
Erfarenhet från och insikt i hur man jobbar i en politiskt styrd organisation med en bredd av verksamhetsinriktningar är viktigt. Arbetet ska löpande förankras med politiken och chefer. Projektledaren ska rapportera delleveranser och kunna kommunicera engagerande och tydligt. Alternativt god erfarenhet av att jobb att jobba i stora organisationer med bred verksamhet och många styrningsnivåer. 
Förväntat resultat: 
Kort om projektet:  
Projektet har fått medel från Energimyndigheten inom ramen för Viable Citites. Projektet syftar till att föra Upplands-Bro kommun mot klimatneutralitet år 2045 för ett gott liv för alla inom planetens gränser. Målgrupper är det lokala näringslivet och exploatörer som vill bygga i kommunen. 
 
Projektet är en förstudie som ska:
1. Generera kunskap om vilken roll kommunen kan spela i att stötta omställningen inom det privata näringslivet.
Exempelvis vid samtal med exploatörer: vilka frågor kring och/eller krav på miljömässighet är möjliga att ställa? I vilket skede? (cost-benefit analys). Eller: hur stöttar vi bäst det existerande näringslivet att sänka sina utsläpp av växthusgaser? Och hur kan kommunen påverka inriktning och lämplighet för platsens förutsättningar vid nyetableringar? 
 
2. Identifiera konkreta verktyg som kommunen skulle kunna använda sig av i samtal med företag och markägare inför nyetableringar. Exempelvis räkneexempel av klimatinvesteringar, frågemallar och rutiner eller checklistor för handläggare inom näringslivsutveckling och samhällsbyggnad.
 
För att svara på dessa frågor kommer projektet dels genomföra ekonomiska analyser av olika klimatåtgärder (som utförs av annan konsult än projektledaren), vad man kan vinna direkt och vilka kostnader som man kan undvika genom proaktiva klimatinvesteringar (cost-benefit och cost-avoidance). 
 
Projektet ska synliggöra ekonomiska möjligheter av klimatinvesteringar som t.ex. hållbar energiförsörjning och klimatkrav i samhällsbyggnadsprocesser.   
 
Projektet ska bidra till att kommunen som helhet får större kunskap om möjligheter att minska utsläppen genom att de ekonomiska aspekterna av klimatarbete används som ett verktyg inom näringslivsutveckling och samhällsbyggnad. 
 
Projektet ska lägesredovis till Energimyndigheten senast i maj 2024 och slutredovisa senast i oktober 2024. Projektledaren förväntas ha färdigt underlag till läges- och slutredovisningen, men redovisningarna inför Energimyndigheten utförs av projektkoordinator.
 
Projektorganisation:
Till stöd har projektledaren en referensgrupp som består av verksamhetskunniga i kommunen eller av externt konsultstöd: näringslivschef, energi- och klimatrådgivare, planarkitekt, exploateringsingenjör samt klimatekonom. Projektledaren kommer också kunna få inspel från andra verksamhetskunniga i kommunen. 
 
Utöver detta har projektledaren stöd i styrgruppen som består av: strategichef, miljöstrateg och näringslivsutvecklare. Styrgruppen hjälper projektledaren att hitta rätt i organisationen och är länken mellan projektet och politiken. Styrgruppen beslutar om hållpunkter i projektet.  
 
Projektkoordinator ansvarar för att föra rapporteringen vidare Energimyndigheten.

Skallkrav

Erfarenhet av att jobba i eller med kommun eller annan politiskt styrd organisation, alternativt i annan stor organisation är ett krav.
1-2 Referensuppdrag bifogas
Genomförandeplan:
Anbudsgivaren ska kunna uppvisa en genomförbar projektidé och plan. Vi ser positivt på nytänkande.
Tidplan: Projektets deadline ska hållas. Ange gärna hålltider för delleveranser.
Fast pris:
Projektledaren ska leverera önskade utfall inom på förhand fastställt pris. Vi bedömer även utifrån önskat pris.

Börkrav

Övriga kvalificeringskrav:
Beskriv hur konsultens resor i tjänst påverkar klimatet.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Lyhördhet
God organisatorisk förmåga
Hög social kompetens

Övrig information

Faktureringsplan vid fastpris: 
Budgetram om 700.000 sek kan ej överskridas, därför ber vi om en offert på totalt pris för önskad leverans och idé om antal timmar inom ramen för uppgett pris.
Hälften av summan kan om så önskas faktureras vid projektstart och resterande vid godtagbar leverans enligt avtal.
Projektet kan avslutas innan slutdatum, det viktiga är att projektet levererar enligt ök.

Bedömningsgrunder:
I linje med projektets syfte ”ett gott liv för alla inom planetens gränser” och utifrån flera av målen i Agenda2030 försöker vi bidra till ett jämlikt och jämställt arbetsliv.
Därför ber vi anbudsgivarna att inte ange:

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Logga in