Certifierad utfärdare Svensk Miljöbas till Upplands-Bro kommun

April 12, 2023
Roll Miljöspecialist
Kompetensområde Verksamhets- och strategiutveckling
Startdatum 2023-09-01
Slutdatum 2026-12-31
Omfattning %
Ort Upplands bro
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-12 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 072-219 52 19)
Referensnummer #9263
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utfärdare och miljökonsult för miljödiplom enligt standard Svensk Miljöbas till Upplands-Bro kommun.

Om uppdraget:
Upplands-Bro kommun söker en godkänd utfärdare under ett år,  för att genomföra miljörevisioner av kommunens verksamheter enligt kravstandard Svensk Miljöbas. Revisionerna sker med platsbesök under två till tre dagar under hösten. Omfattningen beräknas till ca 30 timmar per miljörevision/år eller enligt ök. 

 
Upphandlad utfärdare ska i samråd med Upplands-Bro kommun upphandla en tredjepartsrevisor för revisionen som utförs 2023, för att följa kravstandard Svensk Miljöbas.
 
Upplands-Bro kommun avser att teckna ramavtal med en leverantör med alla villkor fastställda.
Leverantören ska acceptera förändringar av leveransens omfattning som beror på förändringar i huvudmannaskap, organisation eller inriktning av den kommunala verksamheten.

Förväntat resultat:
Revisionerna inkluderar fysiska besök på de verksamheter som ska genomgå det aktuella årets revision, dokumentgranskning, förberedelser och avstämningar före och efter revisionerna. Skriftlig (rapport samt sammanfattande presentation) och muntlig avrapportering av resultaten önskas. 

 
Leverantören ska genomföra uppdraget fackmannamässigt, med omsorg och i enlighet med god sedvänja i branschen. Leverantören får inte från annan än kunden ta emot eller inhämta direktiv för uppdragets utförande. Leverantören åtar sig att utföra uppdraget i enlighet med förfrågningsunderlaget samt bilagda villkor.
Projektorganisation:
Konsulten rapporterar till beställaren (miljöstrateg) som rapporterar till närmsta chef. Beställaren godkänner resultatet. 

Skallkrav

Inneha relevant utbildning och erfarenhet inom ledningssystem Svensk miljöbas SUSA 4:2017 eller ISO 14001:2015.
Genomfört liknande uppdrag inom offentlig sektor. Detta styrkes genom aktuellt cv till avtalsstart.
Referensuppdrag samt referens personer skall anges – se komplett information under övrig information.
Utfärdaren ska vara godkänd av Svensk Miljöbas.
Kunna legitimera sig med bild och företagsnamn. Iaktta sekretess, tystnadsplikt och ha undertecknat sekretessförbindelse enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Vid lämnad offert intygar leverantören att företaget har en stabil och god ekonomi, att samtliga relevanta lagar uppfylls av leverantören samt att leverantören, eller dess företrädare.
Kommunen kommer även att göra en kreditupplysning samt ta kontrolluppgifter från Skatteverket.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Analytisk
Självgående

Övrig information

Referensuppdrag:
Anbudsgivaren tillika de personer som avses arbeta med uppdraget, ska ange minst två (2) referensuppdrag från offentlig verksamhet avseende införande, upprätthållande och utveckling av miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas, från de tre senaste åren. Kommunen äger även rätt att nyttja egna uppgifter om anbudsgivaren som dokumenterats i samband med leverantörsuppföljning efter tidigare utförda uppdrag. Kommunen bedömer om referenserna motsvarar det som efterfrågas. 

Information om referenserna enligt följande:

 – Ange referensobjekt och tidpunkt för utfört referensobjekt.

–  Beskrivning och omfattning av uppdrag

 – Kontaktperson samt e-post till kontaktperson hos referensobjekt 

Erbjuden konsult ska ha medverkat och genomfört referensuppdragen. Om referenserna svarat negativt så utesluts anbudet i upphandlingen.

Referensperson:
Information om referenserna enligt följande:  – Ange referensobjekt och tidpunkt för utfört referensobjekt. –  Beskrivning och omfattning av uppdrag  – Kontaktperson samt e-post till kontaktperson hos referensobjekt Erbjuden konsult ska ha medverkat och genomfört referensuppdragen. Om referenserna svarat negativt så utesluts offerten.  

Option på förlängning 1 + 1 + 1+ 1 år ( d v s som längst 2027) med start år 2023

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller