Offertvillkor

1. ÅTAGANDE
I och med att ni skickar KeyMan en offert, ansökan och/eller CV innebär det att ni godkänner KeyMans offertvillkor.
Offererar ni på ett av KeyMans uppdrag godkänner ni samtidigt att offerten är bindande och att ni endast offererar aktuell konsult via KeyMan för det aktuella uppdraget och inte samtidigt via annan part.
Dessa villkor gäller från den första kontakten/offerten till KeyMan AB fram till dess att KeyMan AB och leverantören skriver nya villkor.
Konsultens och konsultbolagets uppgifter kommer givetvis att behandlas konfidentiellt och kommer aldrig att säljas eller överlåtas till tredje part utan konsultens och konsultbolagets medgivande. CV kan komma att sändas vidare till KeyMans kunder i samband med offerter eller i proaktivt syfte.

 

2. GDPR
Vid insändandet av offert till KeyMan accepteras KeyMans villkor och därmed ger kontaktpersonen/ användaren och konsulten sitt samtycke till att KeyMan lagrar och behandlar de uppgifter som användaren lämnar. Dessa uppgifter lagras för framtida kontakt i samband med nya konsultupp-drag samt som underlag för eventuella avtal och fakturering. Personen svarar för att de uppgifter som lämnas i samband med insändandet av offert och CV:n är riktiga.

 

3. MERVÄRDESSKATT
Tillkommer på samtliga priser. Mervärdesskatten avser den vid var tid gällande skattesatsen för tjänster enligt svensk lag.

 

4. UTFÖRANDE
Uppdraget skall utföras med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. Konsulten representerar KeyMan och skall uppträda professionellt och tillgodose bolagets affärsintressen hos slutkund/ uppdragsgivare/samarbetspartner.

 

5. SEKRETESS
Konsulten/leverantören får inte till tredje man, utan KeyMans och slutkundens godkännande, lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka är skyddade enligt lagen om företagshemlig-heter eller uppgifter som rör beställarens kunder i annan utsträckning än vad som erfordras för uppdragets/offertens genomförande.
Leverantören förbinder sig att inte utnyttja dokumentation, handlingar eller information som Leve-rantören mottagit från KeyMan eller för KeyMans räkning och inte heller göra detta tillgängligt för tredje man.

 

6. KUNDBEARBETNING
All kontakt med kund sker via KeyMan.
Leverantören förbinder sig att inte ta egen direktkontakt med KeyMans samarbetspartners/ slutkunder och KeyMans direktkunder.

 

7. MARKNADSFÖRING
All marknadsföring/publicering av uppdraget skall godkännas av KeyMan.

 

8. ERSÄTTNING
Leverantörens ersättning inkluderar kostnader för pensionsavgifter, arbetsgivaravgifter, semester-ersättning och andra eventuella skatter och avgifter. Härutöver föreligger ingen ytterligare ersättningsskyldighet för KeyMan AB.

 

9. F-SKATTEBEVIS
Leverantören garanterar att denna är ”godkänd för F-skatt”.

 

10. FÖRSÄKRINGSSKYDD
Leverantören garanterar innehav av giltig konsult-/rådgivnings- och ansvarsförsäkring utifrån konsultens kompetens och arbetsuppgifter.

Logga in