GDPR - Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Vi på KeyMan arbetar för att du som konsult/kund ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss, och vi prioriterar därför att alltid värna om din integritet. För att göra detta så strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd. När du som konsult/kund blir en del av KeyMans nätverk genom att skapa ett konto hos oss eller söka ett uppdrag, så vill vi att du alltid ska veta hur, när och varför vi behandlar dina uppgifter. Vi vill också att du alltid ska vara medveten om de rättigheter du har som medlem i vårt nätverk. KeyMan behandlar som regel inte dina personuppgifter om du inte gett oss ditt uttryckliga samtycke att göra just detta.


I vår Integritetspolicy får du möjlighet att läsa mer om:

· Vilka personuppgifter vi behandlar

· För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter

· Vem som kan få tillgång till dina personuppgifter

· Hur länge vi sparar dina personuppgifter

· Dina rättigheter som registrerad


Vilka är personuppgiftsansvariga hos oss?

KeyMan AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. KeyMan AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556527-0153 med adress: Söder Mälarstrand, kajplats 16, 118 25 Stockholm.

Om du som konsult/kund har frågor eller synpunkter som gäller vår Integritetspolicy, vill veta hur dina personuppgifter hanteras av KeyMan, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till KeyMan. Vi har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer), för att du ska få svar på sådana frågor. Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen: info@keyman.se.


Vilka personuppgifter behandlar vi på KeyMan:

Vad är personuppgifter? Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person, direkt eller indirekt.

Personuppgifter som du lämnar till oss: När du går med i KeyMans nätverk så kommer du att lämna viss information om dig själv till oss. Detta räknas alltså som personuppgifter som du har lämnat till oss. 


Denna information är exempelvis

uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete och/eller titel. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel offerter, ditt CV, personliga brev eller intyg. Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med registrering. I vissa fall kan det vara så att du som konsult/kund lämnar så kallade känsliga personuppgifter till oss, exempelvis personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse eller facktillhörighet. Som princip rekommenderar vi att du inte lämnar denna typ av speciellt integritetskritiska personuppgifter. Men om du ändå skulle välja att göra detta, så kommer vi endast att behandla dessa i enlighet med ditt uttryckliga samtycke. Denna typ av uppgifter behandlas självfallet med särskild vaksamhet, för att så långt som möjligt värna om din integritet.


Personuppgifter som vi samlar in:

Ibland behandlar KeyMan också personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du vid registrering har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedinprofil. Om du väljer att göra detta får KeyMan tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedinprofil. KeyMan får inte någon djupare tillgång till din Linkedinprofil. I det fall du går vidare i en urvalsprocess kan KeyMan komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss. Det är även möjligt att KeyMan kan komma att behandla resultat från personlighets-, begåvnings- och kompetenstester som du genomfört i samband med en urvalsprocess.


För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Din kompetensprofil: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din kompetensprofil som konsult/kund, och därmed kunna matcha dig mot lediga uppdrag. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, något du lämnar då du blir en del av vårt nätverk. Skulle du välja att inte lämna ditt samtycke till denna behandling har vi tyvärr ingen möjlighet att spara dina uppgifter eller matcha din profil mot lediga uppdrag.


Referenser och testresultat: 

Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning, alltså från tredje person, så behandlas dessa uppgifter med den lagliga grunden berättigat intresse. KeyMan följer dessutom en referensrutin som innebär att vi inte sparar sådana uppgifter längre än nödvändigt. Om du genomför ett personlighets-, begåvnings- eller kompetenstest i samband med en urvalsprocess hos KeyMan kommer vi att behandla resultaten av dessa. Denna behandling, och eventuell komplettering av din kompetensprofil, sker utifrån ditt uttryckliga samtycke som laglig grund. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter? Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av KeyMan som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att behöva dela din information i enlighet med nedan. I det fall du ingår i en urvalsprocess kan KeyMan komma att dela dina personuppgifter med vår kund, alltså KeyMans uppdragsgivare.


Vi kan komma att dela din information med interna och externa IT-leverantörer. Även andra leverantörer som KeyMan väljer att anlita kan komma att ta del av din information, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra sina åtaganden till KeyMan. Dina personuppgifter kan även komma att delas med andra bolag inom Werkey AB, den koncern som KeyMan är en del av, för interna administrativa ändamål, t.ex där vi genom att dela uppgifterna kan tillhandahålla en bättre matchning mot lediga uppdrag för dig som konsult/kund.


Hur länge sparar KeyMan dina personuppgifter? 

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig så kommer KeyMan att spara dina personuppgifter i tre år efter det att du lämnar ditt samtycke, eller till det att du väljer att återkalla ditt samtycke. Efter tre år kommer KeyMan att be dig lämna ett nytt samtycke, och därmed fortsätta vara en del av vårt nätverk.

Notera att KeyMan kan komma att behöva spara information om dig längre än tre år i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter som registrerad i KeyMans nätverk: Som registrerad så har du vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig eller vårt dataskyddsombud.


Återkalla samtycke: 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.


Rätt till tillgång: 

Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.


Rätt till rättelse: 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.


Rätt till radering: 

Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter.


Detta gäller när:

· Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för

· Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling

· Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling

· Personuppgifterna behandlats utan laglig grund


En rättslig förpliktelse kräver radering, och KeyMan omfattas av sådan plikt.

KeyMan raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att KeyMan inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut.


Rätt till begränsning av behandling:

Du har under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av KeyMans behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och KeyMan därmed måste kontrollera detta.


Rätt till dataportabilitet: 

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och som rör dig. Detta ska i sådana fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be KeyMan överföra personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig.


Rätt att inge klagomål: 

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar i KeyMans Integritetspolicy: KeyMan förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår policy ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på www.keyman.se.

Logga in