Systemförvaltare mer efarenhet inom b.l.a Omnibus och Netcool Impact

November 3, 2023
Roll Systemförvaltare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2025-12-31
Omfattning 70%
Ort Arboga (resor till Enköping kan förekomma)
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Karol Vasquez (karol.vasquez@keyman.se | 073-313 47 20)
Referensnummer #10383
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Systemförvaltare mer efarenhet b.l.a Omnibus och Netcool Impact till vår samarbetspartner. (Slutkund Försvarsmakten)

Systemförvaltningsenheten (SFE) förvaltar Försvarsmaktens IT-system inom områdena HR, ekonomi, ledning och styrning, logistik, stabstödsystem samt tillsyn och integrationer. Arbetsuppgifterna består bland annat av förbättringar, ändringar, användarstöd, vidmakthållning och omvärldsbevakning. Arbetet utförs för att systemen så effektivt som möjligt ska bidra till verksamheten och hålla över hela livscykeln. Enheten leds från Enköping men har även verksamhet i Boden och Arboga. 

FMTIS har uppdraget att tekniskt förvalta ITM/ITCAM. Den konsult som får uppdraget kommer att förvalta befintlig lösning, arbeta med kompetenshöjning av utsedda resurser inom FMTIS, förbättringsåtgärder av miljö, dokumentering av förändringar, installation av ny förvaltningsmiljö samt uppdatering av befintlig miljö. I arbetet ingår att driva utvecklingsarbetet framåt, på ett proaktivt sätt hitta lösningar, agera idégenererare, vara ett tekniskt stöd och verka som rådgivare. Konsulten kommer att vara med och planera, utveckla och realisera IT lösningar baserat på verksamhetens behov. Arbetet innebär också att dokumentera sitt arbete för att säkerställa kontinuitet och spårbarhet samt att uppdatera befintlig drift-, system- och installationsdokumentation. 

 Utveckling av ny och befintlig funktionalitet. 
 Utveckling av nya och befintliga integrationer. 
 Konfigurering av komponenterna inom ITM och Netcool. 
 Verifiering /Validering av ny och befintlig funktionalitet. 
 Stödja vid driftsättning. 
 Genomföra applikationsuppgradering. 
 Genomföra binärpatchning av applikationerna. 
 Ta fram och ansvara för design-, installation-, drift-, systemdokumentation, manualer och lathundar 
 Omvärldsbevakning inom teknikområdet. 
 Konsulten kommer vara stöd internt till Systemförvaltningsenheten och externt till övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i fördelning och beredningen av ärenden inom systemlösningar.
  Konsulten förväntas att i arbetet kompetenshöja enhetens personal inom IT infrastruktur och design för teknikområdet. 
 Konsulten kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningar som nyttjar ITM. Arbetet innebär kompetensöverföring till medarbetare avseende systemdokumentation och IT-implementation inför bl. a. större systemförändringar och förvaltningsöverlämningar. 
 Stödja vid analys och lösningshantering av incidenter, på egen hand ge lösningsförslag och verkans- samt orsaksanalys. 
 Medverkar vid beslut för nya och/eller förändrade licensmätningslösningar för ledningssystemet. 
 Säkerställa en effektiv förvaltning av de mjukvarukomponenter som ingår i teknikområdet. 

 Primärt Arboga. Även resor till Enköping förekommer i tjänsten. 
**För nivåbeskrivning, se bifogat under “Bifogade dokument”

*Definition:*Komplex IT-Miljö -Storskalig IT-Miljö Unix, Windows samt Citrix, Servrar av midrange eller enterprise klassoch minst 50 virtuella servrar samt fysiska servrar av geografisk redundans. IT-miljö baserad på MicrosoftWindows som innehåller minst 5000 användarkonton, fler än 5 Domain controller. Komplexa systemsambandoch avancerad nätverkskommunikation.

Skallkrav

Konsult skall ha minst tre (3) års teknisk arbetserfarenhet av serverövervakning ITM eller
motsvarande
Konsult skall ha minst tre (3) års teknisk arbetserfarenhet av Applikationsövervakning ITCAM
eller motsvarande
Konsult skall ha minst tre (3) års teknisk arbetserfarenhet inom Omnibus
Konsult skall ha minst tre (3) års teknisk arbetserfarenhet inom Netcool Impact
Konsult skall ha minst tre (3) års arbetserfarenhet inom Ansible
Konsult skall ha minst åtta (8) års teknisk arbetserfarenhet inom AIX eller Linux
Konsult skall ha minst tre (3) års arbetserfarenhet av övervakningsprodukter för både servrar,
nätverk och applikationer där installation och konfiguration av övervakningsagenter ingår.
Konsult ska ha god kommunikationsförmåga/social förmåga (se nivå 3 i avropsförfrågan 1.4
Intervju)
Konsult ska ha kompetens och arbetserfarenhet som motsvarar kompetensnivå tre (3) **

Börkrav

Konsult bör ha minst tre (3) års sammanlagd teknisk arbetserfarenhet inom proberna SNMP, Syslogd, EIF, Messaging pool, DB2, Websphere
Konsult bör ha minst tre (3) års teknisk arbetserfarenhet med att arbeta i komplexa * IT-miljöer1

Övriga krav

Personliga egenskaper

Övrig information

Uppdragsstart: 2024-01-01 under förutsättning att säkerhetsskyddsavtalet är tecknat samt erforderlig säkerhetskontroll och registerkontroll är genomförd. 
Omfattning: Ca 1200 timmar per år. Försvarsmakten garanterar ingen volym.
Option på förlängning: Som längst t.o.m. 2029-12-31.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller