Category

Data/IT

Verksamhets- och kravanalytiker för IT-leveranser

Till vår kund söker vi nu en mycket erfaren verksamhets- och kravanalytiker för it-leveranser. Kunden har en IT verksamhet med drygt ett 50 tal anställda samt ett antal konsulter.

Du behöver ha mycket god kännedom om finansiell rapportering inom bank, finans, försäkring och marknad.
Dina arbetsuppgifter är att:
• fånga upp och dokumentera både de funktionella och de icke-funktionella kraven på systemet, enligt kundens kravprocess.
• säkerställa att kraven överensstämmer med varandra och hänger ihop
• driva arbetet kring att detaljera kraven samt ansvara för att kraven håller god kvalitet.

Läs Mer

Agil coach/Scrum Master till Tillväxtverket

Vi söker nu två Agila coacher/Scrum Master med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Korttidspermitteringsstödet finns som en del i vårt egenutvecklade system Nyps som också hanterar EU bidrag och Nationella bidrag till företag och regioner. Nyps består av en tjänst för sökande och en för handläggning. Vi arbetar också med automatisering och robotisering och har fler egenutvecklade system som exempelvis Pipos (PinPoint Sweden) som är en GIS-plattform för beslutsstöd kopplat till geografiska analyser och prognoser samt Verksamt.se som är en portal för e-tjänster riktade direkt till företag.

Om uppdraget:
Konsulten ska arbeta nära de olika utvecklarteamen (systemarkitekter, systemutvecklare och produktägare). Konsulten förväntas se till att det agila arbetet fungerar i de olika teamen (5-6 team).
Detta sker genom att dels ta ett övergripande ansvar för det agila arbetet genom att coacha Scrum Master eller att själv facilitera det agila arbetet som Scrum Master. Våra team har idag litet olika förutsättningar för att arbeta agilt. Uppdraget innebär att lyfta och inspirera teamen i det agila arbetssättet.

Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans under covid-19 krisen.

Läs Mer

Lösningsarkitekt IT med helhetssyn till Tillväxtverket

Vi söker nu en Lösningsarkitekt med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Korttidspermitteringsstödet finns som en del i vårt egenutvecklade system Nyps som också hanterar EU-bidrag och Nationella bidrag till företag och regioner. Nyps består av en tjänst för sökande och en för handläggning. Vi arbetar också med automatisering och robotisering och har fler egenutvecklade system som exempelvis Pipos (PinPoint Sweden) som är en GIS plattform för beslutsstöd kopplat till geografiska analyser och prognoser samt Verksamt.se som är en portal för e-tjänster riktade direkt till företag.

Om uppdraget:
Konsulten ska arbeta nära de olika utvecklarteamen (systemarkitekter, systemutvecklare och produktägare), ingå i Arkitekturgruppen och samverka med IT-ledning och Change Management. Konsulten förväntas ha en öppen inställning till olika lösningsalternativ och föreslå lösningar för olika intressenter. I uppdraget ingår att sammanfatta komplexa sammanhang och systemintegrationer samt föreslå och driva fram lösningar som kan användas i ett längre perspektiv.

Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans under covid-19 krisen.

Läs Mer

Controller till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Controller till Pensionsmyndigheten.

Du kommer arbeta som controller på utvecklingsavdelningen, i vår enhet för portföljstyrning. Controllern arbetar med planering, styrning, analys, prognos och uppföljning av portföljens ekonomi. Du kommer att arbeta tillsammans med de två controllers som finns på enheten.
Vi befinner oss i en förflyttning kring arbetssätt. Arbetet innebär att vi inför ett modernare arbetssätt utifrån agila principer, vilket påverkar arbetet kring budget, prognos och uppföljning.

Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra agila ekonomiprocesser
• Stödja och kvalitetssäkra programmens och projektens arbete med budget, prognos och uppföljning
• Löpande ta fram för månadsuppföljning och –rapportering för portföljen
• Löpande ta fram prognoser vad gäller både innevarande år och det totala programmet gentemot utvecklingsramen
• Ta fram relevanta rapporter och presentationer inför tex styrgrupps- och ledningsgruppsmöten
• Finansieringsbedömningar för nya initiativ
• Löpande uppföljning av utnyttjande av låneram
• Bistå i framtagandet av ramar för portföljen till budget- och prognosarbete
• Ta fram nyckeltal för progress inom portföljen
• Bistå i kapacitetsplanering för utvecklingsvärdeströmmar
• Delta i myndighetens controllerarbete

Läs Mer

Databasutvecklare med erfarenhet av .Net/C# – offert skickad till kund.

Vi söker nu en Databasutvecklare med erfarenhet av .Net/C# till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Vi söker primärt en databasapplikationsutvecklare med viss kapacitet att också kunna stötta .NET-baserat utvecklingsarbete samt förvaltning vid eventuella behov. Personen vi söker kommer att jobba i ett kompetensteam där utveckling initialt sker för ett projekt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 Konfigurera och vidareutveckla kundens affärssystem:
o Design, specifikation, kodning samt enhetstest
o Visual Studio, Azure DevOps, GIT, TFVC, Jira, Confluence
o Analys av ny funktion/process/version inklusive systemkrav
o Utveckling av kod alternativt konfigurering av system

Kompetens och färdigheter:
 Applikationsutveckling
 Databasutveckling med t-sql
 Windows Server
 Internet Information Services
 SQL Server
 Azure DevOps
 Jenkins
 Liquibase

Läs Mer

PAUSAD: Interimsförvaltningsledare för centralt webbsystem till Karolinska Institutet

Vi söker en driven förvaltningsledare IT med tekniskt intresse, erfarenhet av systemförvaltning i en ledande roll, och att förvalta etablerade objekt och bygga upp nya. Du kommer ansvara för IT leveransen och leda det IT-relaterade arbetet tillsammans med förvaltningsledare verksamhet.

Som förvaltningsledare har du det övergripande ansvaret för att leda och ansvara för, i första hand, förvaltningsobjektet Centrala Webbsystem och dess aktiviteter. Andra objekt kan tillkomma.

Vi arbetar enligt PM3 och dina arbetsuppgifter kommer att bestå av styrning, planering och uppföljning, rapportering, budgetarbete, utarbeta förvaltningsplaner, och koordinera och administrera förvaltningsaktiviteter (ofta iterativt) samt driva förändringsarbete.

Du är serviceinriktad och ansvarstagande med egen drivkraft. Du tänker affärsmässigt när det gäller leverans, kvalité och ekonomi. Du har ett proaktivt förhållningssätt med kärnverksamheten i fokus, och har mycket god förmåga till samverkan. Du behöver vara kommunikativ, tydlig, och samtidigt ha lätt för att få med dig folk.

Självklart ser vi också att du kan och vill bidra till att stärka gruppen med just dina erfarenheter, kunskaper och förmågor så att vi tillsammans utvecklas och blir bättre på det vi gör.

Läs Mer

Utvecklare Hybris

Till vår kund söker vi nu duktiga Hybris back-end/fullstack utvecklare. Konsulterna kommer ingå i ett befintligt projekt som bygger vidare på en komplex e-handelsplattform.
Startdatum och omfattning är flexibelt.

Läs Mer

PAUSAD: Interimskonsult förvaltningsledare IT till Karolinska Institutet

Vi söker en driven förvaltningsledare IT med tekniskt intresse, erfarenhet av systemförvaltning i en ledande roll och att förvalta etablerade objekt och bygga upp nya.
Du kommer ansvara för IT leveransen och leda det IT-relaterade arbetet tillsammans med förvaltningsledare verksamhet.

Vi arbetar enligt PM3 och dina arbetsuppgifter kommer att bestå av styrning, planering och uppföljning, rapportering, budgetarbete, utarbeta förvaltningsplaner, och koordinera och administrera förvaltningsaktiviteter (ofta iterativt) samt driva förändringsarbete. Inledningsvis ska du ta ett övergripande ansvar för objekt kopplat till vår kärnverksamhet för utbildning.

Du är serviceinriktad och ansvarstagande med egen drivkraft. Du tänker affärsmässigt när det gäller leverans, kvalité och ekonomi. Du har ett proaktivt förhållningssätt med kärnverksamheten i fokus, och har mycket god förmåga till samverkan. Du behöver vara kommunikativ, tydlig, och samtidigt ha lätt för att få med dig folk.

Självklart ser vi också att du kan och vill bidra till att stärka gruppen med just dina erfarenheter, kunskaper och förmågor så att vi tillsammans utvecklas och blir bättre på det vi gör.

Läs Mer

Agil coach – ledning och styrning till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Agil coach – ledning och styrning till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten pågår en agil transformation inspirerad av SAFe. Myndighetens första agila releasetåg startades i januari och fler kommer att startas under hösten. För att öka bandbredden och stärka kompetensen kring området agil skalning behöver myndigheten under en period konsultstöd. Vi ser gärna att konsulten har praktisk erfarenhet av stora agila transformationer. Tanken är att konsulten ska samarbeta med myndighetens agila coacher och övriga medarbetare som är involverade i förändringsarbetet och agera mentor för dem.

Läs Mer

Specialist – Camunda Community Edition och Enterprise Edition Camunda till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Specialist – Camunda Community Edition och Enterprise Edition Camunda till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten står inför en rad av förändringar och en stor del av dessa är en direkt konsekvens av departementspromemoriorna ”Översyn av grundskyddet för pensionärer” (Ds 2018:8) och ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” (Ds 2019:2).

Under hösten 2018 har ett antal analyser gjorts som sammantaget pekar på att de förmånssystem som Pensionsmyndighetens verksamhet vilar på kommer att behöva förändras för att vara ändamålsenliga i förhållande till kommande förändringar med avseende på lagar och regelverk. Dagens IT-system möter inte framtida krav och PM behöver från och med år 2021 en alternativ lösning. Efter analys har slutsatsen varit att man bör gå vidare med att etablera nya förmånssystem för att möta upp den nya kravbilden.

Syftet med programmet är:
* På kort och medellång sikt klara av att möta de nya kraven från pensionsöverenskommelsen, grundskyddsutredningen mm
* På kort sikt lösa problemet med att de nuvarande systemen för ålderspensionen inte går att förändra inför kommande lagförslag
* På medellång till lång sikt skapa en effektivare verksamhet både vad gäller kostnader och tid
* På kort och lång sikt sänka komplexiteten i systemen för att göra dessa förändrings och förvaltningsbara över tiden.

De nya lösningarna kommer att baseras på mikrotjänstarkitekturen där design, implementering och optimering av affärsprocesser kommer att vara en av framgångsfaktorerna.

Läs Mer