Category

Data/IT

IT Coordinator – IT Dispatcher to NCC (10297)

We are now looking for a IT Coordinator/Dispatacher with competence level 2 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Purpose:
Coordinate local IT work in NCC Solna – Be part of Local Business Support team and be main dispatcher.

On-site Support, 2nd line support, Provide IT support and advice to the end-users.
• Provide IT support and advice for the end-users regarding specified services and components
• Advice and help with IT hardware orders
• Respond to user requests for service, troubleshoot problems and help develop solutions for these
• Develop and provide user training documentation and material
• Other administrative tasks
• Assist in maintaining inventory records and documentation
• User account handling
• Hands-on support to end-users on 2nd level (problems should be routed through the common Servicedesk in system Service Now.)
• Follow-up with end-users, providing assistance and information for solving the requests and incidents
• Act as 2nd line support for specified services (Incidents and request)
Has the authority to make all ongoing decisions on delegated level within stipulated tasks.
The job holder is obliged to perform the work tasks that belong or are assigned to the job and which naturally fall under this one. 

Läs Mer

Förvaltningsledare inom objekt Vård och Hälsa till Region Sörmland

Vi söker nu en Förvaltningsledare inom objekt vård och hälsa till Region Sörmland.

Förvaltning inom Region Sörmland
Pm3 är Region Sörmlands förvaltnings- och portföljstyrningsmodell. Förvaltningsverksamhet enligt pm3 innebär att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra stöd till en verksamhet (objektverksamhet). Indelningen och avgränsningen av det som ska förvaltas, d.v.s. förvaltningsobjekt, styrs i pm3 av verksamhetsnytta. Ett förvaltningsobjekt innehåller en kombination av både verksamhetskomponenter (ex. rutiner, användarinstruktioner, utbildningsmaterial och tester) och IT-komponenter (NCS Cross, Orbit och Obstetrix m.fl.) paketerade som förvaltningsprodukter.

I Region Sörmland finns det sammanlagt tio förvaltningsobjekt varav ett är förvaltningsobjektet Vård och Hälsa som en del i program Vård. Inom objektet Vård och Hälsa finns det i dagsläget 14 förvaltningsprodukter. Objektet leds och styrs av en förvaltningsledare (FL) som företräder verksamhetssidan samt en förvaltningsledare IT (FL-IT) som företräder IT-sidan.
 
Uppdraget som förvaltningsledare (FL)
Uppdragets omfattning är 50% av en heltidstjänst och innefattar bl.a. att:

 • följa upp och se till att förvaltning sker utifrån beslutad modell för förvaltningsstyrning
 • utarbeta förvaltningsplan tillsammans med FL-IT
 • upprätta löpande förvaltningsdokumentation och rapporteringsrutiner 
 • kontinuerligt statusrapportera till OÄ
 • avvikelserapportera till programstyrgruppen/styrgruppen
 • prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen
 • samordna interna och externa leverantörer
 • samverka med leverantörer i olika forum (användarforum, teknikforum, möten etc.)
 • följa upp avtal och initiera förändringar
 • följa upp utfallet av förvaltningens verksamhetskostnader och rapportera utfallet till OÄ/OÅ-IT och FL-IT
 • föredra ärenden utom förvaltningsplanen för OÄ och för programstyrgruppen/styrgruppen
 • koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter inom objektet samt vid behov starta nya
 • leda förvaltningsledningsmöten 
 • löpande informera om förvaltningsprodukterna (kommunikationsplan)
 • anpassa/ta fram och implementera IT- (info-)säkerhetsrutiner
 •  kontrollera efterlevnad av infosäkerhetsrutiner (logguppföljning, säkerställa riktighet, anmäla avvikelser)
 • samordna framtagning och test av reservrutiner
 • ställa krav på berörda projekt ur förvaltningsperspektiv
 • samordna uppdrag och aktiviteter med andra objekt och projekt
 • omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv
Lämpliga utbildningar att för rollen:
 • Modellen pm3
 • Projektledning
 • Förändringsledning
 • Informationssäkerhet
Läs Mer

Test Manager UAT & Project coordination to NCC (10296)

We are now looking for a Test Manager/Coordinator with competence level 2 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Assignment description:
An urgent rescource needs as the project (Eol Pay Roll Norway) by October 1st stands without test manager, the project could need help with one or more of the named tasks:
– Coordinate integration testing: make sure resources are available, help them start test assignment (test cases are available) and give guidance to how to test, document tests and deviations
– Follow up on test deviations/bug reports, fixes and coordinate retest (as above)
– Coordinate preparations for UAT: push forward on business testers so that they complete the test cases with test data etc.
– Coordinate UAT: PM will run start-up meeting and give assignments, but business testers need guidance to how to test, document tests and deviations
– Coordinate bugfixing and retests in UAT

– Write meeting minutes and update todo-list
– Document routines based on input from business
– Book meetings with required participants
– In general follow-up on project tasks – remind people of deadlines etc.

Läs Mer

Uppdragsledare för införande av modell för ekonomimodell och styrning till Utvecklingsavdelningen på Tillväxtverket

Vi söker nu en Uppdragsledare för införande av modell för ekonomimodell och styrning till Utvecklingsavdelningen på Tillväxtverket.

Utvecklingsavdelningen är nybildad sedan maj 2021. Avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av enhetliga arbetssätt och processer, myndighetens strategiska digitala utveckling samt utveckling och förvaltning av IT-system, tjänster och verktyg. Vi ansvarar även för utvecklingsprocessen och arbetssätt i utveckling, såsom utvecklingsportfölj, projektmodell och andra metoder.

Avdelningen finansieras genom flera olika anslag, genom lån och användaravgifter. Behovet av utveckling, drift och förvaltning av IT-system och tjänster är stort och ökande. Avdelningen arbetar med en hög andel konsulter. Det finns en hög grad av komplexitet i hur avdelningen i dag budgeterar för och finansierar sin verksamhet. Modellen är svår att förstå, kostnader blir otydliga och detta skapar utmaningar i att styra, leda och prognostisera verksamheten. De olika finansieringskällorna samt tillhörande finansiella villkor skapar begränsningar och oönskade inlåsningseffekter.

Om uppdraget
Det har tagits fram ett förslag för att inför budgetering för kommande år se över om ändringar behöver göras i det sätt på vilket avdelningen budgeterar och finansierar verksamheten. Det nu aktuella  uppdraget innefattar genomförande av ovan framtagna förslag.

Vi söker en konsult på heltid eller ett team av upp till fyra konsulter som delar på uppdraget. Konsult/er kommer att ansvara för att genomföra införandet av de tidigare framtagna förslagen.
Uppdraget kan variera i tid mellan 25-100% och bestäms i samråd mellan kund och konsult. 
Arbetet bedrivs tills vidare i huvudsak på distans.
Läs Mer

Servicedeskagent IT till Region Sörmland

Vi söker nu en Servicedeskagent IT  till Region Sörmland.

Som servicedeskagent arbetar du med:

I vår verksamhet hjälper du användare från hela Region Sörmland, från läkare till kulturarbetare. Vi hanterar alla typer av ärenden som har anknytning till vårdsystemen, IT eller telefoni, exempelvis felanmälningar, beställningar, användarstöd, förfrågningar och önskemål men även behörighetshantering.

I Servicedesk arbetar du som tycker om att ha kundkontakt och att hjälpa andra med deras bekymmer. Kundkontakten innebär till stor del telefonkontakt med kund där problemen kan variera. Du tycker därför om att lösa problem, leta information och framförallt kommunicera, både med kund och kollegor inom Region Sörmland. Ärendena dokumenteras i vårt ärendehanteringssystem.

Arbetstider är förnärvarande måndag till fredag uppdelat på två olika arbetspass (7-16 eller 8-17) men kan komma att ändras efter verksamhetens behov. 

Samarbeta med övriga servicedeskagenter och supporttekniker i Region Sörmland IT
Tjänstgöringsort Eskilstuna, resor kan förekomma i tjänsten.

Läs Mer

Licensansvarig med erfarenhet av verktyget Snow till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Licensansvarig med erfarenhet av Snow till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten är i behov av en konsult på 100% för att hantera licensadministration, samt stödja myndigheten i licensfrågor. 

Uppdraget omfattar IT’s licensadministration, i nära samarbete med teamet och den strategiska inköpsrollen inom IT.  Arbetsuppgifterna omfattar allt från licensoptimering, behovsinsamling och dialog med våra tåg till kontakt med leverantörer och orderläggning. Vi arbetar idag i verktyget Snow, som vi antingen vill utveckla till att bättre möta våra behov, eller möjligen byta ut till ett annat verktyg. I uppdraget ingår också visst administrativt stöd till teamet.

Långsiktigt är Pensionsmyndighetens plan att rekrytera en licensspecialist. 

Läs Mer

UX designer med kunskap i Adobe XD eller Figma till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en UX designer med kunskap i  Adobe XD eller Figma till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker nu konsultförstärkning och har behov av en UX-designer till Fondavdelningen som ansvarar för att genomföra nödvändiga användbarhetsaktiviteter i samband med framtagandet av en ny valarkitektur. 

I rollen som UX-designer ansvarar du för framtagande av detaljerad design av användargränssnittsprototyp(er), med fokus på att uppnå användarnytta, användningsmål och kundupplevelse. Se även nedan för mer info om vilka krav som ställs.
Läs Mer

Devops Engineer till agilt webbteam till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Devops Engineer till agilt webbteam till Pensionsmyndigheten

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten arbetar vi med Continuous Delivery, automatiserad testning och automatiserad konfigurationshantering. Vi har som ambition att automatisera vårt arbete redan från början för att undvika att behöva göra samma sak mer än en gång. Allt i linje med DevOps.

I din roll som DevOps Engineer / Systemadministratör kommer du att ingå i ett agilt och tvärfunktionellt webbutvecklingsteam tillsammans med utvecklare, testare, m.fl. I teamet kommer du att vara en central person och underlätta dina kollegors dagliga arbete genom att diskutera idéer, angreppsätt och lösningar. Du får många kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenheter och vi jobbar aktivt med kompetensspridning. 

Vår webb bygger på Linux, java, mikrotjänster och containers. Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt och försöker ta till oss av den senaste tekniken. Just nu jobbar vi bl.a. med att migrera våra mikrotjänster från Docker till Kubernetes. 

I dina dagliga arbetsuppgifter ingår att delta proaktivt i utvecklingsarbetet för att säkerställa en stabil driftsmiljö och effektiv Continuous Delivery pipeline. Vidare kommer du att övervaka, felsöka och utföra installationer, samt ansvara för konfiguration och integration mot bakomliggande system. 
Läs Mer

Teknisk skribent till Tillväxtverket 

Vi söker nu en teknisk skribent till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Tillväxtverket har tecknat ett nytt IT-driftsavtal som omfattar följande tjänster:  

 • Ett helhetsåtagande av drift och förvaltning av infrastruktur och applikationer som tjänst på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt.  
 • Driftleverantören kommer t ex att tillhandahålla:  
 • Serverplattform för standardapplikationer 
 • Containerplattform med Kubernetes teknologi för egenutvecklade system  
 • Nätverk/Kommunikation – Central brandvägg, LAN  
 
Tillväxtverkets system är både köpta och egenutvecklade. De egenutvecklade är relaterade till Tillväxtverkets uppdrag och omfattar t ex:  
 • Verksamt.se, myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.  
 • NYPS – Projekt- och stödärendehantering  
 • RAPS – Regionalt analys- och prognossystem  
 • PIPOS – Geografiska analyser 
 
Tillväxtverkets systemflora är komplex med åtskilliga beroenden, kända såväl som okända. Myndigheten upplever enorm växtvärk sen korttidsstödet infördes vilket skakade om hela verksamheten. Ansvariga team/individer saknas eller är inte fastställda, vilket bland annat har lett till eftersatt dokumentation. Det finns en stor teknisk skuld samt en stor dokumentationsskuld som nu behöver åtgärdas av en erfaren och driven konsult.  
 
För ett framgångsrikt övertagande av IT-drift så behöver den nya leverantören ha tillgång till dokumentation om de olika systemen, framförallt kring de egenutvecklade systemen. Innehållet i dokumentationen omfattar t ex:  
 • Syfte med systemet  
 • Användning (antal användare, interna/externa användare, när används systemet, etc.)  
 • Teknisk information om systemen (vilka driftmiljöer finns, vilka systemkomponenter finns, vilka servrar ingår, diverse konfiguration, etc.)  
 
Dokumentationen ska skrivas på svenska och med hjälp av verktyget Microsoft Word. På sikt kan informationen delvis att komma lagras i ett så kallat CMDB.  

I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter 

 1. Klargör målgruppens behov (primärt ny driftleverantör, sekundärt IT på Tillväxtverket)  
 2. Skapa en mall för dokumentationen  
 3. Intervjua kontaktpersoner  
 4. Skriv dokumentation för de olika systemen 
 5. Ordna granskning av dokumentation av informationslämnare 
 
Det finns underlag som även omfattar kontaktpersoner för de olika systemen. Det kommer även att finnas en turordning i vilka de olika systemen ska dokumenteras. 
Efter lyckat uppdrag finns aktuell dokumentation på rätt plats i lämpligt format, samt fungerande processer och mallar för att löpa hålla dokumentation i gott skick.  
Läs Mer