Category

Management

Implementation fastighetssystem till Täby kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag- Implementation fastighetssystem till Täby kommun.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består i att leda implementation av ett systemstöd för förvaltning av fastigheter, lokaler,
bostäder och hyresgäster tillsammans med upphandlad leverantör och specialister under hösten
2022/våren 2023. I uppdraget ingår även att revidera befintliga processer/arbetssätt samt ta fram
nya processer/arbetssätt som främjar bästa nyttjandet av systemstödet.
I arbetet ingår planering, teknisk installation, framtagande av processer, systemanpassningar,
integration mot andra verksamhetssystem, med mera. Arbete och förändringar ska vara driftsatta
under Q2 2023, med reservation för ändringar.
Projektet är komplext med många intressenter och beroenden.

Förväntat resultat:
Infört fastighetssystem, med optimerade arbetssätt/processer. Systemet ska även integreras mot
andra system i kommunens infrastruktur.
Konsulten förväntas utföra stora delar av arbetet på plats i Täby. Konsulten förväntas skriva under
kommunens sekretessavtal.

Om projektorganisationen:
Avropad konsult kommer att leda arbetet och själv utföra moment vid behov tillsammans med
kommunens leverantör av fastighetssystem och verksamhetsspecialister.

Hantering av personuppgifter:
– Vilka typer av personuppgifter får behandlas: personuppgifter så som känsliga personuppgifter.
– Vilka kategorier av registrerade personer kommer behandlas: hyresgäster, avtalsparter samt
medarbetare i kommunen och hos kommunens leverantörer.
– Vilka eventuella loggningskrav gäller för personuppgiftsbehandlingen samt vilka ska ha tillgång till
dem: Uppgifter hanteras inom specifikation för fastighetssystem (loggar,
behörighetstilldelning/åtkomst med mera)

Uppdragets omfattning:
ca 1.300 timmar

Läs Mer

Sussa delprojektledare Etablera drift och förvaltning (EDF) till Region Sörmland

Vi söker nu en Sussa delprojektledare Etablera drift och förvaltning (EDF) till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Samverkansorganisationen har en Vision ”Tillsammans mot framtidens Hälsa- och sjukvård” och ambitionen är att hitta samverkansvinster genom att driva gemensamma program, projekt eller uppdrag som svarar mot de strategiska målen.

De nio regionerna har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare Systems AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Det Sussa gemensamma arbetet bedrivs i programform med ett antal projekt med syftet att skapa förutsättningar för regionerna att införa det upphandlade Vårdinformationsstödet och nå sina regionala effektmål. I programmet ingår de projekt och uppdrag som krävs för att nå programmets mål. Arbetet sker till största delen digitalt, då det är en stor geografisk spridning för de ingående nio regionerna.

Leverantören ansvarar för genomförandet av projektet FVIS Grundimplementation i nära samverkan med kundgruppens deltagare. Projektet är ett implementationsprojekt som syftar till att tjänsteleverantören Cambio ska tillhandahålla sitt vårdinformationssystem Cosmic till de nio regioner som bildar Sussa samverkan. Ett av delprojekten inom FVIS Grundimplementation är Etablera drift och förvaltning, där Cambio och kundgruppen tillsammans bland annat sätter upp den samverkans- och supportorganisation som ska omhänderta, styra och supportera den kommande tjänsteleveransen.
Till detta delprojekt söker vi nu en delprojektledare, i rollen ingår att tillsammans med leverantörens delprojektledare driva de tre arbetsströmmarna (1) Samverkan och förvaltning, (2) Support och (3) Drift och förvaltning samt tillse att kundgruppen och dess deltagare levererar enligt plan. En viktig del av arbetet är att säkerställa att leverantören av implementationsprojektet håller sin planering och levererar en tjänst i enlighet med det avtal som föreligger mellan parterna. För att lyckas krävs ett nära samarbete med såväl kundgruppens delprojektledare och representanter från de nio ingående regionerna.

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

Sussa samverkan – Projektledare FVIS Grundimplementation till Region Sörmland

Vi söker nu en Sussa samverkan – Projektledare FVIS Grundimplementation till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Samverkansorganisationen har en Vision ”Tillsammans mot framtidens Hälsa- och sjukvård” och ambitionen är att hitta samverkansvinster genom att driva gemensamma program, projekt eller uppdrag som svarar mot de strategiska målen.

De nio regionerna har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare Systems AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Det Sussa gemensamma arbetet bedrivs i programform med ett antal projekt med syftet att skapa förutsättningar för regionerna att införa det upphandlade Vårdinformationsstödet och nå sina regionala effektmål. I programmet ingår de projekt och uppdrag som krävs för att nå programmets mål. Arbetet sker till största delen digitalt, då det är en stor geografisk spridning för de ingående nio regionerna.

Programmet söker nu en projektledare som representerar de de nio ingående regionerna som EN gemensam Kund i det implementationsprojekt som leverantören ansvarar för. En viktig del av arbetet är att säkerställa att leverantören av implementationsprojektet håller sin planering och levererar en tjänst i enlighet med det avtal som föreligger mellan parterna. För att lyckas krävs ett nära samarbete med såväl kundgruppens delprojektledare och representanter från de nio ingående regionerna. Som projektledare för implementationsprojektet arbetar du nära leverantörens projektledare där du bland annat ansvarar för att de resurser som krävs för genomförandet finns tillgängliga hos Kunden, att ta fram testfall och testmaterial för acceptanstest samt att genomföra de aktiviteter inom kunds organisation som krävs för att nå projektets mål.

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

Organisationskonsult VA till Lidingö stad

Vi söker nu en Organisationskonsult VA till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Genomlysning av Lidingö Stads VA organisationen, funktioner och kompetenser för att säkerställa att dessa arbetar på ett effektivt sätt utifrån tydliga styrdokument och processer. Konsulten ska säkerställa att verksamhetens kärnuppdrag uppnås på ett effektivt och kompetent sätt.
Uppdraget kan eventuellt komma att utökas med delaktighet i kravställande av verksamhetssystem.

Förväntat resultat:
En effektiv och processtyrd organisation.

Projektorganisation:
Konsulten kommer stödjas av stadens enhetschef för VA-enheten samt stadens Teknik- och fastighetschef.
Utöver detta kommer VA-enheten stötta uppdraget.

Omfattningen är bedömd till ca 60 tim, detta kan komma att utökas i det fall uppdragsbeskrivningen utökas.

Läs Mer