Category

Process- och organisationsutveckling

Kvalitetsutvecklare till vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Kvalitetsutvecklare till vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Som kvalitetsutvecklare på vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun ansvarar du för att säkerställa att kunder och brukare har tillgång till insatser med hög kvalitet. Du driver och ger stöd till kontorets kvalitetsutveckling genom kundens hela process från förebyggande insatser och myndighetsutövning till biståndsbedömda insatser.

Du ansvarar för kravställning i nämndens upphandlingsprojekt, har kontinuerlig dialog med företagen som utför vård och omsorg och utvecklar metoder för individ- och verksamhetsuppföljning. Du genomför både proaktiva och reaktiva uppföljningar av företagen som utför vård och omsorg i Sollentuna. Du är sakkunnig inom området äldreomsorg, gällande både myndighet och utförardelar. Som sakkunnig ansvarar du för omvärldsbevakning och deltagande i nätverk inom ditt ansvarsområde.

I rollen som kvalitetsutvecklare genomför du utredningar, skriver tjänsteutlåtanden, svarar på remisser och deltar i/leder projekt. Du ansvarar också för brukarundersökningar och handlägger avvikelser, klagomål och Lex Sarah anmälningar.

Vi söker dig som vill driva kvalitetsutveckling och som är genuint intresserad av vad kvalitet innebär för kunder och brukare inom omsorg.

Kvalitetsutvecklare tillhör avdelning stöd och utveckling och rapporterar till avdelningschef. Inom avdelningen finns flera kvalitetsutvecklare, avtalscontroller, verksamhetscontroller samt samordnare, utredare, administratör och registrator.

Läs Mer

Enhetschef ÄO till Lidingö stad

Vi söker nu en konsult för rollen som Enhetschef ÄO till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Lidingö stad söker nu en Enhetschef inom vård och omsorg.
Uppdraget innefattar att utföra chefsuppgifter under parallell rekrytering.

– arbetet styrs av policy, riktlinjer, lagar, och författningskrav samt gällande avtal.
– sköta daglig drift med fokus på kvalitet och effektivitet.
– vara nära driften för att säkra rätt bemanning utifrån kundernas behov
– säkerställa att alla medarbetare vid enheten har tillräckliga kunskaper i ledningssystemet, för att kunna fullgöra sitt arbete på bästa sätt.
– verksamheten vidtar de åtgärder som behövs utifrån undersökningar, uppföljningar, kundenkäter, intern/externa revisioner, så att ständig förbättring och utveckling sker.
– kontinuerligt planera, genomföra samt följa upp så att enheten uppfyller utlovad kvalitet och servicenivå i enhet med uppdrag
– kommunicera enhetens mål till alla medarbetare samt löpande informera om aktuella frågor som rör enheten.
– arbetsmiljölagstiftningen följs enligt gällande delegationsordning

EKONOMI

– vidta åtgärder vid negativa avvikelser exempelvis vid volym, arbetade timmar, sjukfrånvaro mm.

MEDARBETARE

– Säkerställa att medarbetarna får tillräcklig information, handledning och stöd i sitt dagliga arbete.
– Att ansvara för rekrytering -och arbetsrättsfrågor


I uppdraget kommer konsulten att hantera personuppgifter, såsom personalinformation.

Läs Mer