Category

Verksamhets- och strategiutveckling

Projektledare för upphandling och införande av e-arkiv till Täby kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Projektledare för upphandling och införande av e-arkiv till Täby kommun.

Uppdraget omfattar:
Kommunen har behov av en senior konsult som kommer att arbeta på timme tillsammans med kommunarkivarie med förberedelse för och upphandling av e-arkiv samt efter avslutad upphandling arbeta med projekt för införande av e-arkiv i enlighet med nedan.
Konsulten kommer att ansvara för att leda projekt för upphandling och införande av e-arkiv. Uppdraget innebär bland annat:
• Bistå med kunskap, kompetens och utvecklingsmöjligheter vid upphandling av e-arkiv.
• Bistå vid framtagande av kravspecifikation samt upphandlingsdokument.
• Leda projekt för införande av e-arkiv, bistå projektsamordnande kommunarkivarie i projektstyrningen.
• Leda arbetet med migrering av data från nuvarande e-arkiv till det nya e-arkivet, med mellanarkiv för verksamheterna. Här ingår samverkan med flera olika avdelningar/enheter inom kommunen.
• Medverka i testning av lösningen avseende migrering och leverantörens uppfyllnad av ställda krav i upphandlingen.
• Bidra i arbetet med att ta fram organisation för systemförvaltning samt implementera processer och organisation för e-arkiv enligt OAIS-modellen.
• Bidra i arbetet med utvecklingen av förvaltningen av kommunens e-arkiv.

Förväntat resultat
Bidra till att kommunen får rätt upphandlingsdokument med rätt krav ställda. Leda och styra upphandlingen av en lösning för e-arkiv med mellanarkivslösning, migrerat material, koppling till e-tjänst och få detta på plats. Bidra till att kommunen får en modell för förvaltning av e-arkiv samt processer för och organisation för e-arkivering enligt OAIS- modellen.

Projektorganisation
Konsulten kommer att rapportera till projektsamordnare (kommunarkivarien), styrgrupp, kanslichef inköpschef.

Omfattning:
ca 25-50 % av en heltidstjänst om inte något annat skulle överenskommas. Uppdraget omfattar ca 25% med förberedelse för och upphandling av e-arkiv samt efter avslutad upphandling arbeta ca 50% med projekt för införande av e-arkiv. Omfattningen på uppdraget ca 25-50 % d.v.s. ca 10-20 timmar/vecka. Antalet timmar är endast en uppskattning, ingen garanti eller begränsning. Omfattningen kan variera under uppdragstiden.

Läs Mer

Konsult aktivitetsbaserad lokalutformning till Täby kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Konsult aktivitetsbaserad lokalutformning till Täby kommun.

Täby kommun vill utreda:
1. Hur uppfyller aktivitetsytorna nuvarande behov?
2. Vad blev bra/mindre bra och vilka förändringar föreslås?
3. Finns det möjlighet att få in fler arbetsplatser i huset?

April 2018 flyttade medarbetare in i Täby kommuns nya kommunhus. Det finns nu ett behov att se över hur huset fungerar ur ett funktionellt perspektiv och om arbetsplatsen behöver uppgraderas.

Vi önskar en översyn av kommunhusets fysiska miljö – Kommunhuset 2.0
Pandemin har gett medarbetare som har sin plats i kommunhuset nya förutsättningar och möjligheter att kunna arbeta på distans i högre grad än vad som gjorts innan pandemin. Därför lyfts nu frågan om det är möjligt att se över om det går att öka antalet arbetsplatser i kommunhuset genom att exempelvis se över hur möblering ser ut idag och genom att göra en översyn av vilka ytor som inte har använts i den utsträckning det var tänkt.

Avgränsning: Dessutom behöver luft och ventilation ses över för att se om det är möjligt att utöka antalet arbetsplatser med den ventilation som finns i huset idag. Detta görs dock av andra resurser och omfattas inte i detta projekt.

Förväntat resultat:
1)En utvärdering av hur huset fungerar utifrån ett funktionellt perspektiv
2) Förslag på modifieringar utifrån utvärderingen. Förslagen ska delas upp utifrån två olika scenarios
a) Förslag på modifieringar som bygger på att fler kan flytta in i huset baserat på den tekniska utvärderingen
b) Förslag på modifieringar som bygger på att fler inte kan flytta ini huset

Uppdragets omfattning beräknas till 60 timmar.


Läs Mer