Tag

Handledare-arkiv - KeyMan

Juridisk handledning av biståndshandläggare och LSS handläggare till Danderyds kommun

1. Juridisk handledning av biståndshandläggare gällande ärenden för personer över och under 65 år som ansöker om insatser enlig socialtjänstlagen.

2. Juridisk handledning av LSS-handläggare gällande ärenden för personer med funktionsnedsättning som ansöker om insatser främst enlig lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och de personkretsar som ingår.

Goda kunskaper om myndighetsutövning socialtjänsten och där tillhörande lagar och förarbeten, rättspraxis, mm samt handläggning och dokumentation. Mycket god kunskap om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och de personkretsar som ingår.
Handledningen av två grupper vid två separata tider 2 timmar per grupp.

Läs Mer