Skip to main content
Tag

Interimschef

Biträdande chef inom området IT-förvaltning – Produktledning, Data och System-stöd till Tillväxtverket

Vi söker nu en Biträdande chef inom området IT-förvaltning – Produktledning, Data och System-stöd till Tillväxtverket med placering i Östersund.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige och har nu regeringens uppdrag att hantera och administrera det stat-liga stöd som ges under Covid-19 krisen. Det innebär att organiseringen löpande ses över, bland annat för förvaltning och utveckling av våra IT-tjänster. I denna roll, som biträdande chef på enheten Data och Systemstöd, så kan du hjälpa Till-växtverket med att nå sina övergripande mål genom att bidra med ett starkt ledar-skap i en organisation som driver ständig utveckling. 
Enheten Data och Systemstöd arbetar bl.a. med förvaltning och vidareutveckling av Tillväxtverkets ärendehanteringssystem Nyps och ansvarar för de användar-nära perspektiven genom roller som produktägare, UX och systemsupport. Man befinner sig i ett utvecklingsskede där man måste växla upp avseende bemanning och utvecklingstakt och har därför behov av att också stärka lednings- och sam-ordningsperspektivet. Enheten är geografiskt spridd och har stor vana av digitalt teamarbete, varför det är viktigt att du är bekväm och driven i att leda och samverka på distans.

Om uppdraget:
Din roll som biträdande chef är att tillsammans med enhetschefen leda, utveckla och samordna enhetens arbete. Det innehåller allt från att planera och resurssätta ansvarsområden till att stödja och koordinera teamarbete men också att arbeta med struktur och vidareutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna kan ingå onboarding och uppföljning av medarbetare, att agera bollplank och coacha i utvecklingsfrågor men också att föra dialog med intressenter och driva vissa uppgifter av operativ karaktär i en agil miljö. Rollen kan komma att innebära visst personalansvar.

Stationeringsort är Östersund, men arbetet bedrivs delvis på distans.

Läs Mer

Interimschef – Kollektivtrafikförvaltningen enheten för IT – och digitaliseringsstöd till Region Västmanland

Vi söker nu en Interimschef – Kollektivtrafikförvaltningen enheten för IT – och digitaliseringsstöd till Region Västmanland

Övergripande uppdragsbeskrivning

Kollektivtrafikförvaltningen är en av Region Västmanlands förvaltningar. Verksamheten baseras på två viktiga grunder – samhällsnytta och kundnytta, som utgår från medborgare och resenärer. Grunden ligger i att kollektivtrafiken är ett viktigt instrument för kommunernas och länets utveckling. Förvaltningens verksamhet bedrivs inom allmän kollektivtrafik och serviceresor och har i uppdrag att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom de ekonomiska ramar som förvaltningen har att hålla sig till. Den allmänna kollektivtrafiken innefattar regionala tåg- och busslinjer, inomkommunal trafik, stadstrafik och skolskjuts. Serviceresor omfattar sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, särskild skolskjuts samt anropsstyrd- och kompletteringstrafik. Vår vision är att skapa ett effektivt kollektivtrafiksystem som är konkurrenskraftig och bidrar till landsbygdens, kommunernas och regionens utveckling. Verksamheten är inriktad på att bedriva och utveckla den allmänna kollektivtrafiken och serviceresor inom Västmanlands län. VL är vårt varumärke som vi använder för den allmänna kollektivtrafiken. Inom förvaltningen bedrivs ett antal större och mindre projekt som befinner sig i olika faser. Nya projekt är beslutade och startade under hösten. Det är viktiga projekt för verksamheten där digitalisering är en viktig del.

Uppdraget:
Konsultens uppdrag är att övergripande ansvara för enheten IT- och digitaliseringsstöd och dess projektsamordning samt förvaltningens IT- och digitaliseringsarbete. Inom IT- och digitaliseringsstöd arbetar fem medarbetare med att förvalta och vidareutveckla ett 50-tal IT-system och applikationer. I uppdraget ingår att leda, coacha och inspirera medarbetarna för att nå verksamhetens mål. Ett krav är att konsulten har tidigare erfarenhet av arbete som chef samt förmåga att hålla ihop och driva flera parallella aktiviteter och uppdrag samtidigt. Man kommer även att ha kontakter med leverantörer och en del av dessa kontakter sker på engelska. Konsulten kommer att rapportera till förvaltningens Biträdande förvaltningsdirektör. 

Nedan är exempel på pågående projekt och aktiviteter som drivs av Projektledare i verksamheten:
·       Nytt biljettsystem – Kravställning, upphandling samt införande av nytt biljettsystem. Startades hösten 2022.

·       Ny VL-app – Kravställning, upphandling samt införande av ny VL-app. Startades hösten 2022.

·       Nytt verksamhetssystem för serviceresor – Kravställning, upphandling samt införande av nytt verksamhetssystem. Startades hösten 2022.

Uppdraget kan variera mellan 50%-100% av en heltidstjänst. Sysselsättningsnivån bestäms i dialog med uppdragsgivare. Enligt ovan kan vissa delar hanteras delvis på distans även om merparten av uppdraget sker på plats vs (75/25). 
Läs Mer