Tag

Interimschef-arkiv - KeyMan

Interimschef: Kontorschef till Samhällsbyggnadskontoret Värmdö kommun

Vi söker nu en interrimschef till Samhällsbyggnadskontoret med kompetensnivå 4 till Värmdö kommun .

Rollen som samhällsbyggnadschef innebär ett brett uppdrag med ansvar för en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess inom en av Sveriges snabbast växande kommuner. Rollen förutsätter en vass strateg som inte räds detaljfrågor och ser möjligheter men även utmaningarna i att verka i en politisk styrd organisation.

Rollen innebär verksamhets-, personal-, budget- samt uppföljningsansvar för samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för myndighetsutövning kopplad till miljöbalken samt plan- och bygglagen avseende planläggning, bygglov, marklov, rivningslov, enskilda VA-anläggningar, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Under kontorets ansvarsområden finns även kommunens samlade fysiska planering, mark och exploatering samt drift och utbyggnad av VA, gata och park, kommunala verksamhetslokaler samt fastighetsförvaltning.

Som samhällsbyggnadschef är du föredragande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens planutskott. Beslutsunderlag av god kvalitet, kontakt och kommunikation med politiken utgör en stor del av uppdraget.

Läs Mer