Tag

Övrigt-arkiv - KeyMan

Handledning Socialkontorets Barn och ungdomsenhet till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledning Socialkontorets Barn och ungdomsenhet till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Kvalificerad handledning till fyra arbetsgrupper med socialsekreterare inom Socialkontorets Barn och ungdomsenhet i Sollentuna. Uppdraget utförs i Socialkontorets lokaler Sollentuna.
Samma handledare efterfrågas till samtliga team
Totalt 9 timmar och 30 minuter för fyra arbetsgrupper per månad

Handledare ska kunna handleda fyra team på samma enhet vid ett tillfälle per månad borträknat sommar och jul och nyårsuppehåll. Tiden fördelas enligt följande: Tre team med handledningstillfällen på 2 tim och 30 minuter och ett team med handledningstillfälle på 2 timmar. Tillfällena genomförs under samma vecka.

Läs Mer

UX konsult till Värmdö kommun

Vi söker nu en UX konsult till Värmdö kommun.

Uppdraget omfattar:
I arbetet med att ta fram ett samlat inloggat läge för Värmdös invånare och företagare behöver användarupplevelsen kvalitetssäkras för att skapa ett logiskt gränssnitt och informationsflöde med utgångspunkt i livshändelser och helhetssyn

Förväntat resultat:
Användarvänliga vyer och kvalitetssäkrade flöden för användarens hela engagemang och samröre med kommunen, utifrån de principer tjänsteutvecklingen bedrivs

Projektorganisation:
UX-resursen ingår tillsammans med andra specialistkompetenser i en projektorganisation.

Läs Mer

Översyn av kommunala arbetsmarknadsinsatser i Nacka kommun.

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Översyn av kommunala arbetsmarknadsinsatser i Nacka kommun.

Uppdraget omfattar:
Syftet med översynen: Arbets- och företagsnämndens syfte med översynen är att på sikt höja kvaliteten på kommunens arbetsmarknadsinsatser och därigenom möjliggöra för fler kunder att snabbare komma ut i egen försörjning, via arbete eller studier. Syftet är vidare att säkerställa att rätt stöd ges till rätt individ, så att de insatser verksamheten erbjuder stämmer överens med målgruppens behov och förutsättningar.

Förväntat resultat/mål med översynen: Konsulten levererar en rapport innehållande en oberoende genomlysning/översyn av befintliga arbetsmarknadsinsatser. Vidare innehåller rapporten en analys med strategisk höjd och rekommendationer för Nackas kommunala arbetsmarknadsinsatser framåt. Översynen väntas resultera i identifierade utvecklingsområden samt att belysa eventuella behov av att utöka/justera utbudet av de arbetsmarknadsinsatser Nacka kommun idag tillhandahåller målgruppen.

Bakgrund: Arbets- och företagsnämnden beslutade i oktober 2021, i enlighet med förslag i den redovisning av arbetsmarknadsinsatser som presenterades i ärende AFN 2021/231, att tillsätta en extern översyn av kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Behov av konsult: Arbets- och etableringsenheten uppdrar åt konsult:
•Kartläggning: att utifrån befintlig information, rapportering, statistik sammanställa och analysera relevans och kvalitet på utbudet av arbetsmarknadsinsatser, med fokus på resultat och progression utifrån målgruppernas/kundernas behov och förutsättningar.
•Intervjuer: att intervjua nyckelpersoner med fokus på relevans och progression; kunder, tjänstepersoner, anordnare och andra nyckelpersoner.
•Ekonomisk översyn: att med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet se över avtal, villkor och ekonomiska incitament för leverantörer att leverera i enlighet med nämndens ansvar och uppdrag.
•Förslag på framgångsexempel: att sammanställa framgångsrika exempel på arbetssätt och utbud av arbetsmarknadsinsatser från i kommuner med liknande struktur och målgrupper, som kan fungera framgångsrikt även i Nacka kommun.
•Utvecklingsförslag: att ge utvecklingsförslag utifrån en omvärldsanalys – med fokus på aktuell arbetsmarknadspolitik, arbetsförmedlingens utbud, och kommuner med likartade förutsättningar och struktur för arbetsmarknadsinsatser.
•Verksamhetsutveckling: rapportera eventuella förslag på anpassning av verksamheten och kommunens utbud av arbetsmarknadsinsatser.

Projektorganisation :
•Ansvarig uppdragsägare är enhetschef för Arbets- och etableringsenheten.
•Ansvarig kontaktperson för översynen är utvecklingsledare på Arbets- och etableringsenheten.
•En styrgrupp kommer att innefatta utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, enhetschef, biträdande enhetschef samt controller.
•Projektgruppen leds av utvecklingsledare, som är tillsatt projektledare. I projektgruppen ingår även arbetsledare för arbetsmarknadsinsatser, kundkoordinator, kvalitetsutvecklare och eventuellt ytterligare nyckelperson.
•Uppstartsmöte sker tillsammans med styrgrupp och projektgrupp.
•Avstämningsmöten sker regelbundet med projektledare samt projektgrupp.
•Slutrapportering sker till projektgrupp, styrgrupp och andra för uppdraget relevanta roller inom politik och tjänstemannaorganisation.
•Löpande kontakt: Projektledare och projektgruppen kommer att stå till konsulternas förfogande.
•Prioriterat uppdrag: Avstämningar och möten under uppdragets gång kommer att prioriteras och genomföras utifrån behov.


Omfattning: Uppdraget ska genomföras under augusti-oktober, med slutlig rapportering till arbets- och företagsnämnden i november 2022.
Offert inkluderar föreslagen omfattning inom de tidsramar som angivits. Uppdraget utförs under augusti-oktober, och redovisas vid ett par tillfällen i november. Uppdragsgivare välkomnar olika förslag på upplägg och omfattning av uppdraget.

Läs Mer