Tag

Produktledning-arkiv - KeyMan

Förvaltningsproduktledare inom Vård och Hälsa till Region Sörmland

Vi söker nu en Förvaltningsproduktledare inom Vård och Hälsa till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
IT Förvaltning inom Region Sörmland
Pm3 är Region Sörmlands förvaltnings- och portföljstyrningsmodell. Förvaltningsverksamhet enligt pm3 innebär att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra stöd till en verksamhet (objektverksamhet).
Indelningen och avgränsningen av det som ska förvaltas, dvs förvaltningsobjekt, styrs i pm3 av verksamhetsnytta. Ett förvaltningsobjekt innehåller en kombination av både verksamhetskomponenter (ex rutiner, användarinstruktioner, utbildningsmaterial och tester) och IT-komponenter (NCS Cross, Orbit och Obstetrix m.fl.) paketerade som förvaltningsprodukter.

I Sörmland finns det sammanlagt tio förvaltningsobjekt varav ett är förvaltningsobjektet Vård och Hälsa. I Vård och Hälsa finns det 14 förvaltningsprodukter. Förvaltningsprodukten leds och styrs av en förvaltningsproduktledare (FPL) som företräder verksamhets sidan samt en förvaltningsproduktledare IT (FPL-IT) som företräder IT-sidan.

Uppdraget som FPL IT
Uppdragets omfattning är 100% av en heltidstjänst och innefattar bl.a. att:
– Bemanna roller på operativ nivå i samråd med FL-IT och berörda resursägare
– Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med FL, FL-IT, FPL
– Förvaltningsplanen läggs in i PLUSS
– Prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen tillsammans med FL och FL-IT
– Följa upp utfallet av förvaltningens IT-kostnader avseende förvaltnings-produkten och rapportera utfallet till FL-IT
– Koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter som avser förvaltningsprodukten samt vid behov starta nya
– Föredra ärenden utom förvaltningsplanen för FL-IT
– Begära in offerter och lägga beställningar avseende förvaltningsprodukten,
– Driva ändringsönskemål mot leverantörer
– Driva krav på felrättningar mot leverantörer
– Samverka med leverantörer i olika forum (användarforum, teknikforum, möten etc.)
– Följa upp avtal och initiera förändringar till FL-IT
– Följa upp att IT-komponenterna följer gällande lagar, förordningar och regelverk och rapportera till FL-IT
– Kontinuerligt arbeta med att förhålla sig till direktiv kopplat till informationssäkerhet och löpande arbete med att våra it-komponenter ska uppfylla de lagar och direktiv som finns. IT-komponenten ISMS används för att registrera och följa upp följsamhet mot direktiv.
– Delta vid förvaltningsledningsmöten (Nätverksträffar, webbinar med Förvaltningskontoret, avstämning med FL/FLIT och FPL )
– Ställa krav på berörda projekt ur förvaltningsperspektiv
– Samordna uppdrag och aktiviteter med andra objekt och projekt
– Omvärldsbevaka ur ett tekniskt perspektiv
– Kontinuerligt statusrapportera till FL-IT
– Avvikelserapportera till FL-IT

Lämpliga utbildningar att genomföra för rollen:
1. Pm3
2. Utbildning förändringsledning
3. Praktiskt ledarskap – att leda utan att vara chef
4. Informationssäkerhetsutbildning ISMS Stöd för informationssäkerhetshantering

Läs Mer