Skip to main content
Tag

Utredare/Kvalificerad handläggare

Utredare/förändringsledare för förstudie gällande utveckling av Nynäshamns gymnasium

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utredare/förändringsledare för förstudie gällande utveckling av Nynäshamns gymnasium.

UPPDRAG FÖRSTUDIE NYNÄSHAMNS GYMNASIUM

BAKGRUND
Konkurrensen mellan gymnasieskolor i Stockholmsregionen är tydlig. Utbudet med olika inriktningar är stort och man konkurrerar också med olika värdeerbjudanden. En generell rörelse är att ungdomar vill lämna sin närförort/ort och söka skolor närmare centrala Stockholm. 

Nynäshamns gymnasium hade under 2021 cirka 420 elever och erbjuder de nationella programmen samt tre yrkesprogram. Cirka två tredjedelar av ungdomarna i gymnasieålder i Nynäshamns kommun har valt att söka sig till gymnasieskolor utanför kommunen och närmare Stockholm. Före det fria skolvalet hade Nynäshamns gymnasium år 2010 cirka 700 elever. Det finns en uppfattning hos många av kommunens ungdomar och vårdnadshavare att andra gymnasieskolor i Stockholmsområdet är bättre än Nynäshamns gymnasium.

För att vända trenden har Nynäshamns gymnasium tagit fram en målbild som bland annat säger att: 

·        Unga i kommunen ska se Nynäshamns gymnasium som sitt förstahandsval om deras utbildning erbjuds där.  
·        Gymnasiet behöver ha ”annorlundafaktorer” som gör att det skiljer sig från andra gymnasieskolor i regionen. Programutbudet bör hänga samman och ge skolan en tydlig karaktär.
·        Gymnasiet behöver arbeta systematiskt för ett starkt varumärke och därmed väcka positiva associationer. Viktigast i det arbetet är att elever och medarbetare känner stolthet över skolan och rekommenderar andra att söka sig dit.

Hela målbilden bifogas. 

UPPDRAGET
Uppdraget består i att: 

1.    Arbeta fram en förstudie som ska ligga till grund för beslut om Nynäshamns gymnasiums framtida erbjudande/profil, programutbud och varumärkesarbete.
2.    Stötta och underlätta förändringsarbetet. 

1. Förstudie 
Förstudien ska svara på följande frågor: 

– Vilka är vi?
I arbetet med att utveckla verksamhet och program är kunskapen och insikten om den egna verksamheten, vem man är, vart man vill en avgörande grund (syfte, vision, mission, värderingar, ledarskap, verksamhetsberättelse, personlighet, erbjudande, värden etc.).

– Hur ser omvärlden ut?  
Hur ser marknaden ut, vilka är framtidsyrkena, hur ser konkurrensen ut, vilka möjligheter finns för olika inriktningar/program.
 
– Förslag på framtida programutbud
Vilka program kan vara lämpliga utifrån vår tänkta inriktning och omvärldsförutsättningar? Vad innebär förslagen ekonomiskt och resursmässigt?
 
– Vilka förutsättningar har vi att göra förändringarna?
Vad krävs för att Nynäshamns gymnasium ska kunna genomföra föreslagna förändringar i form av resurser och andra insatser? 
2. Stötta och underlätta förändringsarbetet 
För att medarbetarna ska känna stolthet och delaktighet och i förlängningen själva vara drivande i förändringen behöver de få en tydlig roll i arbetet med att ta fram en framtida inriktning. Uppdraget består därför också i att stötta och underlätta förändringsarbetet och leda i exempelvis workshops och andra kreativa processer. 

MÅLBILD NYNÄSHAMNS GYMNASIUM 

Uppdrag
Nynäshamns gymnasium ska erbjuda ungdomar i Nynäshamns kommun och övriga Stockholms län utbildningar på områden där vår kommun, utifrån exempelvis geografiskt läge, näringslivsstruktur, historia och kulturliv, har särskilt goda förutsättningar att uppnå hög kvalitet. Verksamheten sker inom ramen för gymnasieregionen i Stockholms län.
Verksamhetsidé
Gymnasiet ska genomgående erbjuda utbildningar av mycket hög kvalitet. Skolan ska eftersträva goda studieresultat och en snabb väg till jobb eller högre studier efter utbildningen och därmed möjlighet till ett självständigt liv. Elever ska ges stöd och stimulans så de utvecklas så långt som möjligt. För att stötta de elever som har svårast utmaningar behövs ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsavdelning. En hög kvalitet förutsätter också god arbetsmiljö och trivsel. Kvaliteten är överordnad kvantiteten, både vad gäller antal utbildningar och studieplatser.

En viktig förutsättning för att uppnå hög kvalitet är en stark ekonomi. Då intäkten per elev är reglerad i ett regionalt avtal behöver undervisningsgrupper och lokaler vara dimensionerade efter dessa ekonomiska förutsättningar. Varje utbildning ska över tid vara hållbar ur en kvalitetsmässig och ekonomisk synvinkel.
Positionering
För att kunna rekrytera tillräckligt många elever till de utbildningar som erbjuds behöver skolan väcka intresse bland ungdomar och möta deras framtidsmål och värderingar. Unga i kommunen ska se Nynäshamns gymnasium som sitt förstahandsval om deras utbildning erbjuds där. Därför behöver såväl programutbud som marknadsföring vara väl genomtänkta. Gymnasiet behöver också ha ”annorlundafaktorer” som gör att det skiljer sig från andra gymnasieskolor i regionen.

Programutbudet bör hänga samman och ge skolan en tydlig karaktär. Utbudet ska också intressera tillräckligt många för att fylla de utbildningsplatser som erbjuds, men behöver inte tillfredsställa alla. Troligen krävs en balans mellan breda nationella program, som kan intressera många i närområdet, och mer nischade utbildningar och programfördjupningar, som kan attrahera ungdomar med ett särskilt intresse, från hela länet, eller landet. Utbudet kan med fördel kompletteras och breddas när elevunderlaget tillåter och man kan säkerställa att ekonomi och kvalitet inte äventyras. Utveckling av utbildningar bör ske i samverkan med näringsliv, föreningsliv och högskola.

Gymnasiet behöver arbeta systematiskt för ett starkt varumärke och därmed väcka positiva associationer. Viktigast i det arbetet är att elever och medarbetare känner stolthet över skolan och rekommenderar andra att söka sig dit. För att lyckas behövs också ett långsiktigt strategiskt kommunikationsarbete, exempelvis gentemot grundskolor i närområdet.

Gymnasiet behöver också ett antal tydliga annorlundafaktorer som gör att den skiljer sig från andra gymnasieskolor i regionen. Det kan exempelvis handla om en annorlunda organisation, spännande lokalisering, undervisningsmetoder, intern kultur, arbetsplatsförlagd undervisning eller fokus på idrott och hälsa.
Läs Mer