Tag

Utredare-arkiv - KeyMan

Översyn av supportorganisation för IT och telefoni i Nynäshamns kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Översyn av supportorganisation för IT och telefoni i Nynäshamns kommun.

Bakgrund
Nynäshamns kommun består av 5 olika förvaltningar med ca 2000 medarbetare. Kommunen erbjuder support för IT och telefoni på flera olika sätt till förvaltningarnas medarbetare.

Driften för IT-miljön är outsourcad och i leverantörens åtagande ingår även en servicedesk, inklusive SPOC-funktion. För telefonirelaterade frågor ansvarar telefonileverantören för support och användarstöd. Utöver detta finns det även en intern supportorganisation som bistår med användarstöd samt en separat driftorganisation för skolans verksamheter.

Att support ges på många olika sätt av flera olika aktörer har visat sig innebära en otydlighet gentemot kommunens medarbetare och också en oklar ansvarsfördelning för aktörerna i de olika supportorganisationerna. Supportåtagandet har i många fall blivit svårt att avgränsa.

IT-miljön har också blivit allt mer komplex samtidigt som användandet av IT-tjänster och system inom kommunens samtliga verksamheter stadigt ökar. Detta gör att en total översyn av kommunens supporttjänster för IT och telefoni behöver genomföras och en ny organisation behöver föreslås som bättre möter medarbetarnas behov.

Uppdrag
Utvecklingsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen i Nynäshamns kommun avser med detta avrop upphandla en konsult för att genomföra och leda en förstudie som syftar till att kartlägga de kommunövergripande behoven av IT-och telefonisupport, samt föreslå en organisation som tillmötesgår de identifierade behoven. I resultatet ska även en ekonomisk analys samt tidplan för övergången till ny supportorganisation presenteras där hänsyn tas till nu gällande avtalstider och andra eventuella beroenden.

I behovsanalysen kommer särskild vikt att läggas vid medarbetarnas behov av att ha tillgång till support på plats kontra support på distans.

Förstudien ska resultera i en rapport där nuläge, behov, konsekvenser, börläge och tidplan presenteras. Förstudien ska sedan utgöra underlag för beslut om kommande supportorganisation.

Resurser
Konsulten kommer att leda arbetet med förstudien med stöd från IT-enheten på Utvecklingsavdelningen. Kommunens förvaltningar kommer tilldela egna resurserför att bistå med nödvändig verksamhetskompetens. Detta kan komma att innebära deltagande i projektgrupp eller referensgrupp samt medverkande vid projektaktiviteter såsom workshops.

Uppdragets omfattning kommer att variera under projekttiden. Under de mest arbetsintensiva perioderna i projektet uppskattas insatsens omfattning till 50-100% av en heltid.

Läs Mer